ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار: آداب معاشرت صفحه 3

جلد دوم

(۱) C ۱ MC}

كلمه ناشر

مدير كتابفروشى اسلاميه
حاج سيد رضا كتابچى و اخوان

به نام خدا

سپاس از آن پروردگار جهانيان و رحمت و درود بر فرستاده او محمد و خاندان پاك و
پاكيزه و معصومش.
و بعد: خداوند عزيز از فضل و نعمتش بر ما منت نهاد كه ما را برگزيد براى اقدام به
نشر آثار اهل بيت عليهم الصلواة و السلام با صورت زيبا و نفيس كه از آن جمله است اين موضوع
بزرگ يكتا و بيمانند كه كتاب بحار الانوار است و جامع اخبار گوهر بار ائمه اطهار است به
لطف خداوند عزيز دوره عربى آن سالها پيش چاپ و منتشر شد و هم اكنون در دسترس همگان
است و اما از ترجمه كتاب بحار الانوار، تاكنون مجلدات هفتم و دهم و يازدهم و دوازدهم و
سيزدهم و چهاردهم و شانزدهم و هفدهم چاپ سابق آن را جمعا در ۲۸ مجلد منتشر
نموده ايم جزء سوم جلد شانزدهم تحت طبع است و مجلدات ۹ و ۱۰ بحار جديد كه شامل
جلد چهارم سابق يا احتجاجات است آنهم به زودى در دسترس علاقه مندان قرار خواهد
گرفت.
مطالب جلد هفتم راجع به مبحث امامت و در ۵ مجلد است. جلد دهم احوالات
حضرت فاطمه "س" و امام حسن و امام حسين عليهم السلام است در سه مجلد، جلد يازدهم
در احوالات حضرت سجاد و امام محمد باقر و امام جعفر صادق و امام موسى كاظم عليهم السلام
مى باشد كه آنهم در سه مجلد به طبع رسيده جلد دوازدهم بحار در احوالات حضرت رضا و
امام محمد تقى و امام على النقى و امام حسن عسگرى عليهم السلام در دو مجلد و جلد سيزدهم
كه ترجمه سه مجلد عربى است در يك مجلد قطور در احوالات حضرت حجة صلوات الله عليه
مى باشد.
جلد چهاردهم يا آسمان و جهان خود در ده مجلد به چاپ رسيده است جلد شانزدهم
يا كتاب آداب معاشرت در سه مجلد است. جلد هفدهم در دو مجلد به چاپ رسيده جلد
اول شامل كتاب الروضة يا گلزار در مبانى اخلاق و جلد دوم در مواعظ امامان عليهم السلام
است.
ساير مجلدات بحار الانوار به تدريج ترجمه و پس از چاپ در اختيار علاقه مندان به اين
دائرة المعارف بزرگ اسلامى قرار خواهد گرفت.

ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار: آداب معاشرت صفحه 4

كلمهء مصحح

پس از بسمله و سپاس خداوند و رحمت و درود بر رسول و آلش گفته:
و بعد: از منت بزرگ خداوند بر ما -كه شكر و منت از آن او است- اينست كه به توفيق
داد براى اقدام بخدمت دين استوار اسلام و كوشش در ترويج آن با بروز دادن آثار طلائى و
جاويدان در برابر سران پرورش دينى.
و اين جزء دوم از جلد شانزدهم بحار الانوار است كه گرد آورنده در اخبار ائمه اطهار
است صلوات الله عليهم و در بر دارد ۶۶ باب از كتاب عشره را درباره هر گونه بحث در آن.
و ما كوشش فراوان كرديم در مقابله و تصحيح و زيبا نمودن آن و ضبط الفاظ غريبه و
توضيح مشكلات آن چنانى كه در جزء پيشين كه به شماره ۷۴ است گذشت و بازگو نكنيم براى حذر
كردن از دوباره گوئى با اينكه چاره اى نيست از مراجعه بدان و خواستارش بدان رجوع كند، از
خداوند عزيز خواهانيم كه ما را براه راست رهنمائى كند كه او است سردمدار راه راست.

محمد باقر بهبودى رمضان المبارك ۱۳۸۶