ترجمه جلد چهارم بحار الانوار: احتجاجات صفحه 3

جلد اول

C ۱ MC}

مقدمات تحقيق

پيش نوشتار مترجم

بسمه تعالى

سپاس بيكران و حمد و ستايش بى پايان پروردگار منان راست كه تمام نعمتهاى جهان
از آن اوست و بدون منت و يا استحقاق بانسان ارزانى داشته درود فراوان بر سرور كائنات و
سيد بشر حضرت ختمى مرتبت و فرزندان معصوم و پاك مردان از سلاله طيب و طاهرش كه
رهبران راه تاريك و پر بيم و خطر دنيا،بسوى بهشت و آخرتند.
خشنودم از اينكه مرهون اين بيكران نعمت خداوند گرديده ام كه بخامه نارسا و ناتوانم
آثار ائمه گرام و پيشوايان دين را ترجمه نمايم و درّهاى ناسفته و گوهرهاى گرانبهاى آسمان
رهبرى و هدايت اين خاندان را برشته تحرير درآورده آويزه گوش و گردن خردمندان و
پيروان راستين اين خاندان نمايم بعقيده مترجم مشكلترين كارها ترجمه آثار پيشينيان
است مخصوصا ترجمه اى كه مربوط بمسائل اعتقادى يا اخلاقى و عملى در محدوده دين و
ايمان باشد،زيرا اهمال و عدم رعايت و بى احتياطى در اين موارد غير قابل اغماض و بلكه
موجب مسئوليت خطير است،نميتوان ترجمه اين آثار را با يك داستان تاريخى يا اخلاقى و
غيره مقايسه نمود.
خصوصا فاصله زياد از عصر صدور بيانات باضافه دامنه وسيع و گسترده اى كه زبان

ترجمه جلد چهارم بحار الانوار: احتجاجات صفحه 4

عربى دارد مخصوصا قلت بضاعت مترجم اما با تمام توضيحات بالا نميتوان دست از يك
وظيفه مذهبى بعذر ناتوانى و احتياطهاى نيش غولى برداشت با عنايت ائمه طاهرين عليهم
السلام و كوشش هر چه بيشتر و با استمداد از ارباب فضل قدم در اين راه بر مى دارم به آن اميد كه للمصيب اجران و للمخطئ اجر واحد حتى در خطاها نيز اميد لا اقل يك پاداش
را دارم.
چون در ابتداى احتجاج بحار،استدلال به آيات قرآنى آورده شده،و پس از بيش از
شصت صفحه به ترتيب تفسير همان آيات ذكر گرديده براى فارسى زبانان كه بخواهند از
تفسير هر آيه استفاده نمايند مراجعه به هفتاد صفحه بعد و توجه به آيات كارى دشوار و
گاهى نقض غرض حاصل ميشد و فارسى زبان ترجمه آيات را مى خواند و بعدها كه در تفسير
به توضيحى برميخورد توجهى به ارتباط آن با آيه مخصوص نميكند چنين در نظر گرفته شد
كه تفسير هر آيه بترتيب از صفحات بعد در ذيل همان آيه آورده شود تا بيشتر مورد استفاده
قرار گيرد گر چه اين كار بر خلاف ترجمه معمول و متداول است.بناچار در حدود يك صد و چند
صفحه كتاب مرتب ترجمه نخواهد شد بلكه تلفيق و مخلوطى از صفحات قبل و بعد ترجمه
گرديده.ضمنا چنانچه در بيشتر ترجمه هاى بحار الانوار كه بقلم نارساى اين حقير ترجمه
گرديده نوشته شده است.
در بحار الانوار از نظر تحقيق و تعداد و مصادر روايت گاهى يك روايت چندين بار تكرار
گرديده كه باز براى فارسى زبانان ترجمه همه آنها كسالت آور و بى فايده بوده است
به همين جهت ترجمه روايات مكرر غالبا با قيد تكرار حذف گرديده و يا قسمت اضافى يك
روايت از روايت ديگر ترجمه شده است.
اميدوارم در راه خدمت به فرهنگ و ادب و آموزش اسلامى هر چه بيشتر توفيق به تمام
پژوهندگان واقعى و ارادتمندان ائمه طاهرين عليهم السلام داده شود اين ناچيز نيز بى بهره از
توفيق وافر نبوده و مشمول بذل و لطف و عنايت كامل اين خاندان قرار گيرم.
اول رمضان ۱۴۰۲
موسى خسروى