ترجمه نهج البلاغه (ترجمه انصاری) صفحه 15

مقدمه مترجم

نهج البلاغه نامى آشنا است كه مردم كم و بيش از محتويات
ارزنده ى آن آگاه هستند،ليكن از آنجا كه اين مجموعه از عمق
خاصى برخوردار است و داراى سطح بسيار گسترده اى ميباشد،شايد
كمتر كسى آن را بطور كامل بررسى كرده و در مفاهيم عميق آن دقت
نموده باشد.
نهج البلاغه مجموعه اى از سخنان زيباى على«ع»است كه از
نظر اهميت در مرحله اى قرار گرفته كه اگر بگوئيم ميان آثار
نويسندگان،كتابى در عظمت لفظ و معنى بپايه ى آن نمى رسد،سخن به
گزاف نگفته ايم!
تاريخ بياد ندارد كسى مانند على«ع»آن مرد دانش و سخن؛
مفاهيم درخشانى را در ضمن گفته ها و نوشته هايش به بشريت ارائه داده
باشد.آرى على«ع»مرد دانش و سخن بود.علم وسيعش از منبع
عميقى سرچشمه مى گرفت،زيرا او از نخستين روزى كه خود را

ترجمه نهج البلاغه (ترجمه انصاری) صفحه 16

شناخت،خود را در دامان پر محبت پيامبر اسلام«ص»ديد.از آن پس
پيوسته مورد توجه رسول خدا«ص»بود.هنگامى كه پيامبر اسلام
«ص»به رسالت مبعوث شد،وى نخستين كسى بود كه اين رسالت
آسمانى را تصديق كرد و با پيامبر اسلام«ص»همصدا گرديد.و
مهمتر آنكه تا آخرين لحظات زندگى،آن هدف پاك را دنبال كرد و
لحظه اى دست از يارى حق برنداشت،او بدين جهت پس از رحلت
پيامبر اسلام«ص»از طرف خداوند پيشواى مسلمين گرديد.
على«ع»چنانكه در معلومات خود منحصر بفرد بود،در
سخن سازى و بيان نيز سرآمد سخنرانان گرديد،زيرا بيان او داراى
شرايط كامل سخنورى بود كه بدون تكلف بر زبانش جارى مى گرديد و
افكار شنوندگان را به خود جلب ميكرد.او احيانا حقايق را در ضمن
نامه هائى براى افراد خاصى بيان مى نمود و گاهى هم زير عنوان«توصيه
و سفارش»مطالب ارزنده اى براى مردم بازگو ميكرد.
اينجا اگر من بخواهم انگشت روى يك يك از موضوعات
نهج البلاغه بگذارم و در باره ى هر يك توضيحاتى بدهم سخن بدرازا
مى كشد،كافى است بطور خلاصه بگويم:نهج البلاغه نمايانگر اخلاق
صحيح انسانى است.نهج البلاغه در طرفدارى از حقيقت و نابود
ساختن باطل نيروئى فوق العاده است.در آشكار ساختن مظاهر طبيعت
و بدنبال آن در تعظيم آفريدگار جهان و اثبات قدرت بى مانندش،
سخنگويى آگاه است.