ترجمه تفسیر المیزان صفحه 1

ترجمه تفسيرالميزان، ج‌۱۹،

ترجمه تفسیر المیزان صفحه 2

مشخصات كتاب

‏سرشناسه: طباطبائي محمدحسين ۱۳۶۰ - ۱۲۸۱

‏عنوان و نام پديدآور: ترجمه تفسير الميزان از محمدحسين طباطبائي مترجم محمدباقر موسوي همداني

‏وضعيت ويراست:[ويرايش]

‏مشخصات نشر:[قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر انتشارات اسلامي ۱۳۷۴.

‏مشخصات ظاهري:۲۰ ج نمونه

‏فروست:(دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم)۲۶۸ - ۲۴۹)

‏شابك:بها: ۲۱۰۰۰۰ريال دوره‏كامل

‏وضعيت فهرست نويسي: فهرستنويسي قبلي

‏يادداشت:چاپ قبلي ۱۳۶۳، جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر انتشارات اسلامي با ترجمه محمدباقر موسوي همداني

‏يادداشت:عنوان اصلي الميزان في تفسير القرآن

‏يادداشت:كتابنامه

‏عنوان ديگر:تفسير الميزان

‏موضوع:تفاسير شيعه -- قرن ۱۴

‏موضوع:تفاسير -- قرن ۱۴

‏شناسه افزوده: موسوي محمدباقر، ۱۳۰۰ -، مترجم

‏شناسه افزوده: جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر انتشارات اسلامي

‏رده بندي كنگره: BP۹۸/ط۲۵م‏۹۰۴۱ ۱۳۷۴

‏رده بندي ديويي: ۲۹۷/۱۷۹

‏شماره كتابشناسي ملي: م‏۷۵-۵۷۴۲

جلد نوزدهم‌

(۵۲)سوره طور مكي است و چهل و نه آيه دارد (۴۹).....