(۱۷)
تلمیحات مذهبی و اشارات قرآنی و حدیثی در قصائد خاقانی

غفارى، محبت

کارشناسى ارشد زبان و ادبیات ‏فارسى
دانشگاه شهید بهشتى
استاد راهنما: سجادى، سید على محمد
۱۳۷۵

این پایان‏ نامه در چهار بخش تدوین شده ‏است: در بخش اول پاره‏ اى مباحث مقدماتى مثل حل و اقتباس و فرق آن با تلمیح، سیر تلمیح در ادب فارسى، تلمیحات ‏ایرانى و اسلامى در قصاید خاقانى آمده ‏است. در بخش‏ دوم بازتاب تلمیحات اسلامى در دیوان خاقانى بررسى‏ شده ‏است. در این بخش موارد فراوانى از تلمیحاتى که‏ در شعر خاقانى به قصص اسلامى به کار رفته استخراج و ارائه شده‏ اند. در دو بخش سوم و چهارم مواردى که در شعر خاقانى به آیات و احادیث تلمیح شده، ذکر شده ‏اند.