(۲۲)
عهد الست در اسلام (قرآن، حدیث، عرفان و شعر)

دلگشا مقدم فومنى، منصوره

کارشناسى ارشد عرفان اسلامى
دانشگاه آزاد اسلامى، واحد علوم و تحقیقات
استاد راهنما: حاکمى، اسماعیل
۱۳۷۶

مباحث اصلى پایان‏نامه حاضر در دو بخش تدوین شده است: بخش اول با عنوان مفهوم عهد الست حاوى این موضوعات است: عهد الهى در قرآن، تعریف لغوى و اصطلاحى عهد الست، عهد الست در روایات، عهد الست در تفاسیر، عهد الست و محبت، مواثیق و عهود نزد صوفیه، میثاق با کلیۀمخلوقات، موطن ذر و عهود و مواثیق، عهد الست و فطرت، سر یادآورى عهد الست، وفا به عهد الست، و سماع و عهد الست. در بخش دوم با نام الست در آینۀآثار پنج تن از شاعران و عارفان، موضوع عهد الست در اشعار عطار، مولوى، عراقى، شبسترى و حافظ بررسى شده است.