(۲۵)
هفت شهر عشق در آیات و روایات

چنگایى، زینب

دکترى زبان و ادبیات فارسى
دانشگاه ‏آزاد اسلامى تهران
استاد راهنما: حاکمى، اسماعیل
۱۳۷۵

در این پایان‏ نامه هفت‏ شهر عشق عطار نیشابورى ‏که در کتاب منطق ‏الطیر به تصویر کشیده شده با توجه به‏ آیات و روایات بررسى شده است. در ابتدا در هر وادى ‏توضیح عرفانى آن وادى سپس آیات مربوط به آن ‏وادى آمده است و بعد از آیات، روایات و احادیث‏ معصومین (علیهم السلام) در رابطه با هر وادى نقل شده است. در انتخاب احادیث از کتاب‌هاى معتبر شیعه و اهل تسنن‏ استفاده شده است.