(۳۳)
تاءثیر قرآن و حدیث در شعر فارسى

راستگو، سید محمد

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
استاد راهنما: مهدوى راد، محمد على
۱۳۷۶

پایان نامه ى حاضر در سه بخش تدوین شده است: بخش اول، مباحثى چون زمینه هاى اثر پذیرى شعر فارسى از قرآن و حدیث، پیشینه ى آن، تحول و تكامل آن، بخش دوم، شیوه ها و گونه هاى اثر پذیرى از قرآن و حدیث، مثل اثر پذیرى واژگانى، گزارشى، تاءویلى، تفسیرى، تصویرى و ساختارى. بخش سوم، معرفى نمونه هایى از بهره گیریها و اثر پذیریهاى شمارى از پارسى سرایان از آغاز تا سده ى هشتم.