(۳۶)
تشویق و تنبیه در گلستان و بوستان سعدى با توجه به منابع قرآن و حدیث

سلاجقه، حمید

كارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مركزى
استاد راهنما: تجلیل، جلیل
۱۳۷۵

تشویق و تنبیه از موضوعات تربیتى مورد توجه سعدى بوده است. او نیز نظیر دیگر شاعران مسلمان از آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) تاءثیر پذیرفته است و این تاءثیر در زمینه ى موضوع مورد تحقیق نیز مشهود است. در این پایان نامه با عنایت به این امر، تشویق و تنبیه در گلستان و بوستان سعدى و منابع قرآن و حدیث بررسى شده اند. عناوین فصول این پایان نامه ى عبارتنداز: تشویق و تنبیه، حكمت عملى، تاءثیر اصوات و صنایع ادبى در مفاهیم تشویق و تنبیه.