(۱۶)
توسل در قرآن و حدیث

صدیق میرزایى، فاطمه

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد مرکزى
استاد راهنما: تبرائیان، محمدحسن
۱۳۸۰

تحقیق حاضر شامل دو بخش با این مباحث است: بخش اول، وسیله‏جویى براى کسب فیض از مبدأ هستى: مفهوم توسل، توسل در آیینه‏ىِ آیات، احادیث توسل از دیدگاه شیعه، احادیث توسل از دیدگاه اهل سنت، دعا و استدعا از دیدگاه قرآن و حدیث؛ بخش دوم، شبهات و پاسخ به آن‌ها: استغاثه به ارواح اولیا جلوه‏اى دیگر از توسل، توحید و شرک و ردّ عقاید باطل، زیارت قبور ائمه تجلّى وحدانیّت، سوگند به خدا و غیرخدا در قرآن و روایات، شفاعت‏خواهى از اولیا و مقربان الهى در دنیا و عقبى، تبرک به آثار پیامبر (ص)، ماهیّت مخالفین توسل.