(۴)
بررسی مسأله قضا و قدر در فلسفه و آیات وروایات

میرغیاثى، سیدعبدالله

کارشناسى ارشد فلسفه و حکمت اسلامى
دانشگاه آزاد اسلامى کرج
استاد راهنما: افتخارزاده، سیدحسن
۱۳۷۴

مباحث این پایان‏نامه در سه بخش تنظیم و تدوین ‏شده ‏است: بخش اول، نظرات فلاسفۀاسلامى دربارۀقضا و قدر. بخش دوم، آیات و روایات مربوط به قضا و قدر. بخش سوم، مقایسۀنظرات فلاسفۀاسلامى و بیانات ائمۀ ‏معصومین (ع).