(۶)
حل مسأله شرور از دیدگاه قرآن و حدیث

سدیفى

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه‏ آزاد اسلامى تهران، مرکزى
استاد راهنما: حجتى، سیدمحمدباقر
۱۳۷۷

بحث شرور پیشینه‏اى کهن و گستره‏اى فراخ دارد. از دیر باز میان متکلمان، فلاسفه و عرفا و دانشمندان‏ دیگر مطرح بوده‏ است. در آیات قرآن و روایات ‏معصومین (ع) نیز نصوص قابل توجهى در خصوص آن‏ به چشم مى‏خورد. در این پژوهش به بررسى این مسأله‏ در حوزۀقرآن و سنت پرداخته شده‏ است.