(۸)
لاجبر ولاتفویض از نظر قرآن و حدیث

جلوه، على محمد

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران مرکزى
استاد راهنما: حجتى، سیدمحمدباقر
۱۳۷۷

این پایان‏نامه داراى سه بخش با این عنوان‏هاست: بخش اول، دیدگاه‌هاى مختلف و نقد و بررسى آن‌ها: نظرى به تاریخچه جبر و اختیار، توضیحى درباره چگونگى امر بین الامرین، اختیار امانت بزرگ الهى، شواهدى بر اختیار؛ بخش دوم، شبهات مختلف و پاسخ آن‌ها: در این بخش هشت شبهه جبریون مطرح و به آن‌ها پاسخ داده‏شده‏است؛ بخش سوم، بداء در قرآن و حدیث: تعریف بداء، فایده بداء، نمونه‏هاى بداء در قرآن کریم، بداء در احادیث.