(۹)
سرنوشت از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

ولى زاده، ابوالقاسم

کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
استاد راهنما: حجةالاسلام و المسلمین میرسپاه
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین عسگرى سلیمانی
۱۳۸۰

پاره‌اى از سرفصل‌هاى این کاوش عبارت‌اند از: تبیین مسألۀسرنوشت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، راز تشویق و تحذیر در قضا و قدر، اقسام سرنوشت، رابطۀسرنوشت با جبر و اختیار، نقش افعال اختیارى در تغییر سرنوشت، سرنوشت و مسألۀبداء، نقش سعادت و شقاوت ذاتى در سرنوشت، علم ازلى الهى به سرنوشت انسان‌ها.