(۱۰)
عدل از دیدگاه آیات و روایات و فقه

رستاد، عبدالمحمد

كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى
دانشگاه آزاد اسلامى اراك
استاد راهنما: دادخواه، عباسعلى
۱۳۷۳
در آیات قرآن و روایات معصومین و علم فقه از عدالت سخن رفته است. اصطلاح عدالت در فقه به مفهوم ملكه اى اخلاقى است كه با ارتكاب گناه كبیره و اصرار بر گناه صغیره زایل مى گردد. مباحث این پایان نامه كه در همین زمینه است عبارتنداز: اهمیت عدل از نظر آیات و روایات، نظرات فقهاى شیعه درباره ى عدل، گناهان كبیره نظیر یاءس، قتل نفس، قذف، فرار از میدان جنگ، زنا و خیانت.