(۵)
المهدى(علیه السلام) فى النصوص

شریفى، الله بخش

كارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى
مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه عالى فقه و معارف اسلامى
استاد راهنما: مؤدب،ُ سید رضا
۱۳۸۰
تعداد صفحات : ۱۲۶
کلید واژه: مهدى(علیه السلام)، امامت، تأویل

چکیده: در این رساله كه بر خلاف عنوانش به زبان فارسى تحریر یافته است، كوشش شده كه وجود مقدس حضرت مهدى(علیه السلام) از منابع عامه اثبات گردد. البته بعضى قائل اند كه ایشان تا كنون متولد نشده، بعضى قائل اند متولد شده و بعد از دنیا رفته است، و بعضى مى گویند كه ایشان متولد شده و به حكم خداوند، غیب گردیده است و به امر خدا ظهور خواهد كرد. عقیده آخر، حق است و در این پژوهش به اثبات رسیده است. رساله حاضر، در سه بخش تنظیم شده است:
در بخش اول، امامت در نظر پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) به نقل از اهل سنت، مورد بحث واقع مى شود.
در بخش دوم، تعداد خلفا از زبان پیامبر(صلى الله علیه وآله)، بیان پیامبر(صلى الله علیه وآله) درباره قبیله و تشخیص آن، و تعیین خاص پیامبر(صلى الله علیه وآله)]در مورد خلفا و امامان و امیران[ به نقل از منابع عامه بررسى مى گردد.
و در بخش سوم، امام مهدى(علیه السلام) در تأویل آیات قرآن (یازده آیه) و در احادیث اسلامى به روایت عامه مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد.