(۶)
بررسی ویژگی‌های عمدۀجامعه جهانی مهدی موعود در حکومت فرا گیر حضرت مهدی (عج) در قرآن و سنت

مهدى، همتى

کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین میرسپاه، اکبر
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین طبسى، نجم الدین
۱۳۸۰

این پژوهش داراى سه بخش و چندین فصل است که در بخش نخست طى دو فصل، مفاهیم و مبانى نظرى بررسى شده است. بخش دوم که (بررسى و تحلیل یافته‌ها) نام گرفته، در پنج فصل ویژگى‌هاى اعتقادى، اقتصادى، فرهنگى، قضایى و امنیتى جامعۀجهانى در حکومت فراگیر مهدوى را بررسی کرده است. بخش سوم به نتیجه‌گیرى مطالب پرداخته است.