(۸)
سیمای حضرت مهدی (عج) در قرآن و نهج البلاغه

زارعیان جهرمى، عبدالرحیم

کارشناسى ارشد علوم‏ قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى فسا
استاد راهنما: جعفرى، سید محمدمهدى
۱۳۷۶

خلاصه: موضوعاتى که در این پایان‏نامه مورد تحقیق قرارگرفته، عبارتند از: شخصیت و زندگینامۀحضرت مهدى (عج)، غیبت صغرا و نحوۀارتباط آن حضرت با مردم در این دوره، غیبت کبرا و فلسفۀآن و مسؤولیت شیعیان در این دوره، علائم ظهور مهدى (عج) و انتظار فرج آن ‏بزرگوار، حضرت مهدى پس از ظهور و چگونگى ‏حکومت و برنامۀاو، سیماى حضرت مهدى در نهج‏ البلاغه، و سرانجام سیماى آن امام از نظر اهل تسنن.