(۹)
حکومت صالحان در قرآن و روایات اسلامی

قنبری گل، محمد حسین

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
استاد راهنما: پهلوان، منصور
۱۳۷۸

این پایان نامه شامل یازده بخش با این موضوعات است: آینده انسان و جهان از دیدگاه انسان و ادیان؛ قرآن و حکومت صالحان؛ منشأ اعتقاد به مهدویت در دین اسلام؛ عقیده اهل سنت درباره مهدی موعود)عج(؛ مهدی موعود)عج( و حکومت صالحان در روایات شیعه؛ تولد و زندگی امام مهدی)ع(؛ غیبت امام مهدی)ع(؛ انتظار برای ظهور امام مهدی)ع(؛ حکومت اسلامی در زمان غیبت امام معصوم)ع(؛ علائم ظهور؛ عصر ظهور.