(۱)
مديريت در قرآن و سنت

سويزى، عليرضا

کارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق‏ اسلامى
دانشگاه آزاد اسلامى کرج
استاد راهنما: جابرى، محسن
۱۳۷۶

نويسنده در اين پايان‏نامه فارغ از رشته تحصيلى‏ خود به تحقيق مديريت در آيات و روايات پرداخته‏ است. مباحث اين پژوهش در هفت فصل با عناوين ذيل ‏تنظيم شده‏اند: تعريف و تاريخچه مديريت، ضرورت ‏مديريت و رهبري از نظر قرآن و حديث، تفاوت‏ حکومت اسلامى با غير اسلامى، صفات مديران مسلمان، وظايف مديران مسلمان، معيارها و آفت‌هاى مديريت و رهبرى، اصول مديريت اسلامى و ابزارهاى مؤثر در آن.