(۹)
حجاب از دیدگاه قرآن و سنت

فتاحى زاده، فتحیه

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
دانشگاه تهران
استاد راهنما: حجتى، سید محمد باقر
۱۳۷۲

در پایان نامه حاضر حجاب از دیدگاه قرآن و سنت مورد بررسى قرار گرفته و در ابتدا تاریخچه و مفاهیم مختلف درباره ى حجاب ذكر شده است, سپس از موضوعات زیر سخن رفته است: زمینه هاى گسترش عفت, حفظ پوشش, حدود آن و دلایل موافقان و مخالفان در این زمینه, و كیفیت پوشش و پوشش زن در اجتماع. در پایان حضور زن در صحنه سیاست و اجتماع و در نبرد, زمان نمونه و شرایط حضور زن در اجتماع, و عوامل بدحجابى و بى حجابى و راههاى مبارزه با آن مطرح شده است .