(۱۲)
آزمایش الهى انسان از نظر اسلام (قرآن و حدیث)

قره كار، رقیه

كارشناسى ارشد تعلیم و تربیت اسلامى
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مركزى
استاد راهنما: قائمى امیرى، على
۱۳۷۷

امتحان الهى آدمى عبارت از زمینه سازى براى تكامل اوست. این موضوع در این پایان نامه ى و تحت این عنوان ها بررسى شده است: انسان و خصوصیات او، امتحان و حكمت آن، عمومیت امتحان، دامنه ى امتحان، حاصل امتحان و ملاكهاى سنجش.