(۱۳)
ستایش و نكوهش انسان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

میر جلیلى، عباسعلى

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى فسا
استاد راهنما: محمد بیگى، شاهرخ
۱۳۷۶

انسان در نصوص دینى هم مورد ستایش واقع شده و براى او اوصاف برجسته اى یاد شده و هم مورد نكوهش قرار گرفته و اوصافى نكوهیده براى او ذكر گردیده است. نویسنده با عنایت به این موضوع در این پایان نامه با معرفى سرمشق هاى ایمان و كفر درصدد تبیین ابعاد مثبت و منفى انسان بر آمده است .