3
آسمان و جهان

تفسير

(۱)-:{/«يسألونك عن الروح»(۱۷:۸۵) طبرسى-ره-در(ج ۶ ص ۳۴۷)مجمع
گفته:در روح مورد پرسش اختلاف است و چند قول دارد.
۱-مورد پرسش جانى است كه در تن آدمى است و پاسخى داده نشده و
پرسش كننده يهود بودند،از ابن مسعود و ابن عباس و جمعى و جبّائى هم آن را اختيار
كرده،سبب عدول پيغمبر از پاسخشان اينست كه مصلحت دينى آنها در بيجوابى
بيشتر بوده،و چون پرسش آنها براى رنج دادن بوده و آزمودن نه براى فهميدن
و جواب صريح مايه فزونى عنادشان بود،و گفته اند يهود بقريش گفتند:محمّد را
صلى اللّه عليه و آله از روح پرسيد و اگر بشما پاسخ صريح داد پيغمبر نيست و اگر
نداد پيغمبر است كه ما در كتب خود چنين يافتيم،و خداى سبحانش فرمود تا از
پاسخ صريح بدانها خوددارى كند،و باندازه فهمشان در باره روح با آنها بگويد
تا نشانه راستگوئى او در دعوى نبوّتش باشد.
۲-مورد پرسش حادث بودن روح بوده و خدا فرموده بگو روح از أمر
پروردگار من است يعنى از كار و آفرينش او و همين جواب آنها بوده،بنا بر اين
شايد مورد سؤال جان آدمى باشد كه ابن عباس و جز او گويند و شايد جبرئيل
باشد بقول حسن و قتاده و شايد فرشته اى باشد كه ۷۰ هزار چهره دارد و در هر چهره
۷۰ هزار زبان كه با همه خدا را تسبيح گويد چنانچه از علي عليه السّلام روايت است يا
مورد سؤال عيسى باشد كه او را هم روح نامند.
۳-مورد سؤال مشركان روح است كه همان قرآن باشد از اين نظر كه
فرشته چگونه ات بدان برخورد و چگونه معجزه ات شده،و چگونه نظم و ترتيبش
مخالف هر نوع گفتارها شده از سخنرانى و سرودن شعر،و خدا سبحانه قرآن را
روح ناميده كه فرموده«و همچنين بتو وحى كرديم روحى از امر خود،۵۲-الشورى»
بگو اى محمّد روحى كه قرآنست از امر پروردگار منست بمنش فرود آورده دليل بر
پيغمبريم،از كار بشر نيست و از آنها نشدنيست بنا بر اين هم پاسخ بجائيست ولى
بنا بر توجيه يكم معناى روح از أمر پروردگارم است اينست كه آن را خدا داند و كسى


آسمان و جهان
2

جلد پنجم

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ

باب چهل و دوم
حقيقت نفس،روح و أحوال آنها

آيات قرآن مجيد

ادامهء ابواب آدمى،روح،بدن،اجزاء بدن،قواى روح و تن،احوال روح و تن

(۱)

:
(۲)-۱-اسرى(۸۵)و پرسندت از روح بگو روح از فرمان پروردگار من است
دانشى بشما داده نشده جز اندك.^}
(۳)-۲-الزمر(۴۲)خدا جانها را دريافت كند چون مرگشان رسد و آنان كه
نميرند در خفتن آنها و نگهدارد آن را كه مردنش بايد و رها كند آن ديگر را تا
سر رسيد نامبرده،راستى در اين نشانه ها است براى انديشه كنان.^}
(۴)-۳-الواقعه(۸۳)و اگر نه اينكه چون برسد جان بگلوگاه و شما آنگاه
بنگريد.^}
(۵)-۴-الملك(۲)آنكه آفريد مرگ و زندگى تا شما را بيازمايد كه كدام
خوش رفتارتريد.^}

  • نام منبع :
    آسمان و جهان
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 11)
تعداد بازدید : 8578
صفحه از 319
پرینت  ارسال به