3
آسمان و جهان

براى غسق هم ركعتى مقرّر است.^}
(۱)-بيان:مقصود دو ركعت وتيره است كه يك ركعت محسوبند و منظور از
ساعات ساعات معوجه زمانيه است كه شرحش بيايد،و اينكه اين دو ساعت را از
شب و روز جدا كرده،رعايت اصطلاح قدما،و اهل كتاب را نموده،و ابو ريحان
بيرونى در قانون مسعودى از برهمنان هند نقل كرده كه ميان سپيده دم تا بر آمدن
خورشيد و ميان غروب خورشيد تا غروب شفق از شب و روز نيستند بلكه مرز ميان
آنهايند،و بيرجندى هم در برخى حواشى خود آن را نقل كرده.^}
(۲)-۴-در علل(ج ۲ ص ۱۵۵)بسندش در خبر ابن سلام است كه از پيغمبر
صلى اللّه عليه و آله پرسيد چرا شب را ليل گفتند؟فرمود:چون مردها و زنها در
آن داد و ستد دارند با هم،خدا عز و جل آن را الفت و پرده ساخته كه فرموده«و
نموديم شب را لباس،و نموديم روز را معاش ۱۰،۱۱-النبأ».^}
(۳)-بيان:داد و ستد شبانه را ملايله گويند،و روزانه را مياومه،و از آن بر
آيد كه ليل را از ملايله باز گرفتند با اينكه ظاهر برعكس است،و بسا مقصود
اينست كه اصل ليل پرده است.^}
(۴)-۵-در علل(ج ۲ ص ۲۶۴)بسندش از امام صادق عليه السّلام از پدرش كه
رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم فرمود:بادها را دشنام ندهيد كه فرماندارند،كوهها و ساعتها و
روزها و شبها را دشنام ندهيد تا گنه ورزيد و به شما برگردانند.^}
(۵)-بيان:مقصود اينست كه هر بدى و زيانى در آنها است به تقدير آفريدگار
آنها است و بر آن وادارند و لعن را نسزند و لعن نابجا به لعن كننده بر
گردد.^}
(۶)-۶-در تحف العقول(۴۸۲)حسن بن مسعود گفت:نزد امام دهم عليه السّلام رفتم
با اينكه انگشتم خون آمده و سوارى با من تصادف كرده و دوشم را كوفته بود و در
ميان ازدحام مردم در آمده بودم و برخى جامه هايم را دريده بودند و گفتم اى روز
خدا شرّت را از من كفايت كند كه چه شوم بودى امام عليه السّلام بمن فرمود:اى حسن


آسمان و جهان
2

جلد سوم

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ

(۱)-۱-خصال(۸۶)بسندش از امام صادق عليه السّلام فرمود:شب ۱۲ ساعت است
است و روز ۱۲ ساعت و بهترين ساعتهاى شب و روز هنگام نماز است،سپس فرمود
چون ظهر شود،درهاى آسمان گشوده گردد و بادها بوزند،و خدا بخلقش نگاه
كند،من دوست دارم در اين وقت كار خوبى از من بآسمان برآيد باز فرمود:بر
شما است كه دنبال هر نماز دعا كنيد كه مستجابست.^}
(۲)-و از همان(۸۶)بسندش از ابى هاشم كه بامام دهم عليه السّلام گفتم:چرا نماز
واجب و مستحب پنجاه ركعت است نه بيش و نه كم؟فرمود:چون شب ۱۲ ساعت
است،و از سپيده دم تا طلوع خورشيد يك ساعت،و روز هم ۱۲ ساعت،براى هر
ساعت دو ركعت مقرّر شده،و ميان غروب خورشيد تا نهانى شفق هم غسق
است.^}
(۳)-۳-در علل(ج ۲ ص ۱۷)بسندش همين حديث را آورده و بر آن افزوده:

ادامهء ابواب ازمنه انواع آن سعد و نحس آن احوال ديگر آن

باب چهاردهم
روزها،ساعتها،شب و روز

  • نام منبع :
    آسمان و جهان
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 11)
تعداد بازدید : 10616
صفحه از 343
پرینت  ارسال به