5
ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار: آداب معاشرت

(۱) C ۲ MC}

باب سى و يكم
در بارهء معاشرت با يتيمان و خوردن مال آنان و ثواب جا دادن بآنها
و ثواب مهرورزى با آنها و عقاب آزار كردن آنان

بنام خداوند بخشاينده مهربان

آيات قرآن مجيد

:
(۲)-۱-سوره البقرة آيه ۸۳ آنگاه كه گرفتيم پيمان بنى اسرائيل را كه نپرستند جز خدا را و
نيكى كنند با پدر و مادر و خويشان و يتيمان و مستمندان ^} آيه ۱۷۷ (۳)-و بدهد مال خود را با اينكه
دوستش دارد بخويشان و يتيمان ^} آيه ۲۲۰- (۴)-و پرسندت از يتيمان در پاسخ بگو بهسازى براشان
خوبست،و اگر با آنها در آميزيد برادران شما باشند و خدا ميداند تباه كننده را از به كننده
و اگر خدا خواهد شما را برنج اندازد راستش خدا با عزت است و حكيم.^}
(۵)-۲-النساء آيه ۲ و ۳ و بدهيد به يتيمها مالشان و پليد را با پاك جابجا نكنيد و مال
آنها را بسوى مال خود نكشيد و نخوريد كه گناه بزرگى است.و اگر بترسيد از اينكه با عدالت
رفتار كنيد درباره يتيمان بزنى گيريد آنچه خوش داريد از زنان.^}آيه ۶ (۶)-و بيازمائيد يتيمان را
تا چون برسند بزن گرفتن اگر آنان را رشيد فهم كرديد بدهيد بدستشان مالشان را و نخوريد
آنها را بيجا و بشتاب تا گناه بزرگى كنيد،و هر كس بى نياز است بايد خوددارى كند و هر كه
ندار است باندازه بخورد،و چون مالشان را بآنها دهيد بر آن گواه بگيريد و بس است خدا
براى حسابگرى.^}


ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار: آداب معاشرت
4

كلمهء مصحح

پس از بسمله و سپاس خداوند و رحمت و درود بر رسول و آلش گفته:
و بعد: از منت بزرگ خداوند بر ما -كه شكر و منت از آن او است- اينست كه به توفيق
داد براى اقدام بخدمت دين استوار اسلام و كوشش در ترويج آن با بروز دادن آثار طلائى و
جاويدان در برابر سران پرورش دينى.
و اين جزء دوم از جلد شانزدهم بحار الانوار است كه گرد آورنده در اخبار ائمه اطهار
است صلوات الله عليهم و در بر دارد ۶۶ باب از كتاب عشره را درباره هر گونه بحث در آن.
و ما كوشش فراوان كرديم در مقابله و تصحيح و زيبا نمودن آن و ضبط الفاظ غريبه و
توضيح مشكلات آن چنانى كه در جزء پيشين كه به شماره ۷۴ است گذشت و بازگو نكنيم براى حذر
كردن از دوباره گوئى با اينكه چاره اى نيست از مراجعه بدان و خواستارش بدان رجوع كند، از
خداوند عزيز خواهانيم كه ما را براه راست رهنمائى كند كه او است سردمدار راه راست.

محمد باقر بهبودى رمضان المبارك ۱۳۸۶

  • نام منبع :
    ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار: آداب معاشرت
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 11)
تعداد بازدید : 12793
صفحه از 304
پرینت  ارسال به