6009
تاریخ طبری

(۱) ابو الوزير را از آنجا برداشت.
در همين سال،به روز پنجشنبه يازده روز رفته از ماه رمضان متوكل پسر
خويش منتصر را ولايتدار حرمين و يمن و طايف كرد.
در همين سال شش روز رفته از جمادى الاخر احمد بن ابى داود فلج شد.
در همين سال يحيى بن هرثمه كه عامل راه مكه بود على بن محمد بن على رضا را
از مدينه به مكه برد.
در اين سال ميخاييل پسر توفيل به مادر خويش تاخت و وى را شماس كرد
و ديرنشين كرد و لغثيط را بكشت از آن روز كه دربارهء مادر خويش از او بدگمان شده
بود.
در اين سال سالار حج محمد بن داود بود.
آنگاه سال دويست و سى و چهارم درآمد.

سخن از خبر حادثاتى كه
به سال دويست و سى و چهارم بود

از جمله آن بود كه محمد بن بعيث گريخت،سپس او را از طرف آذربايجان به
اسيرى آوردند و بداشتند.

سخن از اينكه چرا محمد بن
بعيث گريخت؟و سرانجام كار وى

گويند:سبب آن بود كه متوكل در اين سال بيمار شده بود.به نزد ابن بعيث
يكى بود كه خدمت وى ميكرد و خليفه نام داشت.خليفه بدو گفت كه متوكل بمرد
و اسبانى براى وى آماده كرد و او با خليفه كه اين خبر را به او داده بود سوى محل
خويش گريخت به آذربايجان،محل وى مرند بود.به قولى دو قلعه داشت كه يكى


تاریخ طبری
6008

(۱) «اما زنان رخجى از وعده اى تخلف نمى كنند.»
و هم ابن جهم به هجاى عمر گفت:
«دو چيز را فراهم آورده اى
«كه خرد ميان آنها گم بماند:
«غرور شاهان و كردار بردگان.
«ستايش مى خواهى اما بدون نيكى و سرورى.
«حقا به راهى رفتى كه كس در آن نرفت.
«پنداشتى كه حرمت تو آسيب نمى بيند
«چنانت نمى بينم كه بهر حال رهايت كنند.»
در اين سال متوكل دستور داد كه ابراهيم بن جنيد نصرانى،برادر ايوب را كه
دبير سمانه بود چندان به چماق بزدند كه به هفتاد هزار دينار اقرار كرد.مبارك
مغربى را با وى به بغداد فرستاد كه آنرا از منزل وى درآورند آنگاه وى را ببرد كه
بداشته شد.
و هم در اين سال متوكل بر ابو الوزير خشم آورد،به ماه ذى حجه و بگفت تا وى
را به حساب كشند كه نزديك شصت هزار دينار بداد با كيسه هاى درهم و مقدارى زيور.
شصت و دو كيسه كالاى مصر از او گرفتند،با سى و دو غلام و فرش بسيار.به سبب خيانت وى
محمد بن عبد الملك،برادر موسى بن عبد الملك و هيثم بن خالد نصرانى و برادرزاده اش
سعدون بن على نيز بداشته شدند.با سعدون بن على بو جهل هزار دينار توافق شد.با دو
برادرزاده اش عبد الله و احمد نيز بر سى و چند هزار دينار توافق شد و املاكشان را در قبال آن گرفتند.
در همين سال متوكل،محمد بن فضل جرجرائى را به دبيرى گرفت.
در همين سال به روز چهارشنبه سيزده روز رفته از ماه رمضان،متوكل فضل
ابن مروان را از ديوان خراج برداشت و يحيى بن خاقان خراسانى را به جاى وى
گماشت.در همين روز ابراهيم بن عباس صولى را بر ديوان زمام مخارج گماشت و

  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 13630
صفحه از 6366
پرینت  ارسال به