3
ترجمه خصال ـ مقدمه ج 1

مقدمهء ج ۱

جلد اول

C ۱ MC}

مقدمه محقق در باره شيخ صدوق و كتاب خصال

كتاب خصال

كتاب خصال صدوق كه شامل:موضوعات اجتماعى و اخلاقى و دينى ست،يكى از آثار
مهم شيخ صدوق قمى ست كه از پيشروان مذهب جعفريست،وى در آن ملتزم شده منشهايى را
كه با عدد و شمارهء مخصوصى در اخبار و آثار آمده است نقل كند.مثلا در خبر گفته است كه
دو خصلت است كه دارندهء آن چنين است يا سه منش است كه صاحب آن چنان است.خواننده
در بادى امر مى پندارد كه اين نوع تأليف شايد از ابتكارات صدوق است،ليك چنين نيست،
بلكه اين التزام به شمار خصلتى يا منشى در دانايان اسلام سابقه دارد،براى مثال يكى از لغويين
بنام محمد بن مستينر معروف به قطرب كه به سال ۲۰۶ هجرى در گذشته وى را كتابى ست بنام
كتاب مثلث كه در آن چيزهايى را مى آورد كه به سه وجه خوانده مى شود.و نيز ابن فارس متوفى
به سال ۳۷۲ هجرى كه از لغويين بزرگ است وى را كتابى ست بنام كتاب الثلاثة در لغت،در آن
يادآور شده كلماتى را كه تعريف آن بر سه وجه آمده است.و نيز از نحات و لغويين ابو عبد اللّه
حسين بن احمد بن خالويه نحوى كه به سال ۳۷۲ هجرى درگذشته،وى را كتابى ست در اعراب
سى سوره از سوره هاى قرآن كريم و كتاب عشرات كه در آن ذكر كرده كلماتى را كه هر يكى را
ده معنى در لغت عرب است.و از پيشوايان فن حديث:عبد بن حميد محدث متوفى به سال ۲۴۹
هجرى وى را كتابى ست كه اسناد آن به سه واسطه مى رسد و نيز امام أحمد بن حنبل مؤلف مستند
در اخبار صحاح كه ثلاثياتى دارد و نيز امام اسماعيل بخارى مؤلف كتاب صحيح بخارى
كه رباعياتى دارد يعنى اخبارى كه به چهار واسطه مى رسد و نيز مسلم از پيشوايان حديث و
ترمذى كه چنين كتابهايى نوشته اند.


ترجمه خصال ـ مقدمه ج 1
  • نام منبع :
    ترجمه خصال ـ مقدمه ج 1
    موضوع :
    احادیث و اخبار اخلاقی
تعداد بازدید : 5897
صفحه از 46
پرینت  ارسال به