107
تاریخ طبری

(۱) ولى به گفتهء دانشوران سلف قبه اى كه خداوند براى آدم در محل كعبه
نهاده بود تا به روزگار طوفان به جا بود و خدا وقتى طوفان را فرستاد آن را به آسمان
بالا برد.
گويند وقتى شيث بيمار شد به پسر خود انوش وصيت كرد و بمرد و پهلوى
پدر و مادر خويش در غار ابو قبيس به خاك رفت.وى به سال دويست و سى و سوم
زندگانى آدم تولد يافته بود و در نهصد و دوازده سالگى بمرد و به گفتهء اهل تورات
سيصد و پنج ساله بود كه انوش تولد يافت.
ولى به گفتهء ابن اسحاق شيث پسر آدم خواهر خويش حزوره دختر آدم را
به زنى گرفت و يانش پسر شيث و نعمه دختر شيث از او تولد يافتند و هنگام
تولدشان شيث صد و پنج ساله بود و پس از تولد يانش هشتصد و هفت سال بزيست.
انوش پس از مرگ پدر به سياست ملك و تدبير امور رعيت پرداخت.
چنانكه گفته اند وى بر روش پدر بود و تغييرى در آن نداد و همه عمر انوش به گفتهء اهل
تورات نهصد و پنج سال بود.
از ابن عباس روايت كرده اند كه شيث به جز انوش فرزند بسيار داشت و به انوش
وصيت كرد.انوش از خواهر خود نعمه دختر شيث قينان را آورد به هنگام تولد
وى نود ساله بود و سيصد و بيست و پنج سال از عمر آدم گذشته بود.
ولى به گفتهء ابن اسحاق،يانش خواهر خود نعمه دختر شيث را به زنى گرفت
و قينان را آورد و يانش به هنگام تولد وى نود ساله بود و پس از تولد قينان
هشتصد و پانزده سال بزيست و قينان پسر يانش در هفتاد سالگى دينه دختر براكيل
پسر محويل پسر خنوخ پسر قين پسر آدم را به زنى گرفت و مهلائيل پسر قينان را
آورد و قينان پس از تولد وى هشتصد و چهل سال بزيست و همه عمر وى نهصد و
ده سال بود.


تاریخ طبری
106

(۱) ديگران گفته اند در مكه در غار ابو قبيس كه به نام غار گنج شهره است به خاك رفت
از ابن عباس روايت كرده اند كه وقتى نوح از كشتى در آمد آدم عليه السلام را در
بيت المقدس به خاك كرد.
وفات وى عليه السلام به روز جمعه بود و روايات اين باب را سابقا آورده ايم
و تكرار خوش نباشد.
از ابن عباس آورده اند كه آدم عليه السلام بر بوذ بمرد،يعنى كوهى كه بر آن
فرود آمده بود.
گويند كه حوا سالى پس از آدم بزيست،آنگاه بمرد،رحمة الله عليهما،و با
شوهر خويش در غارى كه گفتيم به خاك رفت و همچنان در آنجا بودند تا طوفان
بيامد و نوح از آنجا در آوردشان و به تابوتى نهاد و با خويش به كشتى برد و چون
زمين بخشكيد به جايى كه قبل از طوفان بودند باز برد و چنانكه گفته اند حوا رشتى
و بافتى و خمير كردى و نان پختى و همه كارهاى زنان را انجام دادى.
اكنون كه از ذكر آدم و دشمن وى ابليس و اخبارشان و آنچه خدا با ابليس
كرد و تا روز معلوم وى را مهلت داد و آنچه با آدم كرد و پس از عبوديت گناه او
را بخشيد و از گمرهى رهايى داد فراغت يافتيم به قصهء قابيل و خبر وى و فرزندانش
و اخبار شيث فرزند وى باز مى گرديم و نيز از آنها كه به راه آدم يا ابليس رفته اند
و آنچه خدا با هر گروه كرد سخن خواهيم كرد ان شاء الله.
بعضى اخبار شيث عليه السلام را كه پس از وفات آدم جانشين وى بود و
صحيفه ها كه خدا بر او نازل كرد بگفتيم.
گويند وى همچنان مقيم مكه بود و حج و عمره مى كرد تا بمرد و صحيفه ها
را كه خدا بدو فرستاد با صحيفه هاى پدر فراهم آورد و آنرا كار بست و كعبه را با
سنگ و گل بساخت.

  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 30118
صفحه از 365
پرینت  ارسال به