13
تاریخ طبری

(۱) گفتند:«و روز دوشنبه؟»
فرمود:«آدم را آفريد.»
گفتند:«سه شنبه؟»
فرمود:«كوهها و آب را آفريد و فلان و فلان و هر چه خدا خواست.»
گفتند:«روز چهارشنبه؟»
فرمود:«روزيها را آفريد».
گفتند:«روز پنجشنبه؟»
فرمود:«آسمانها را آفريد.»
گفتند:«روز جمعه؟»
فرمود:«خدا به دو ساعت شب و روز را آفريد.»
گفتند:«دوشنبه»و از استراحت خداى سخن آوردند.
فرمود:«خداى برتر از اين است»و خداى تبارك و تعالى اين آيه را نازل
فرمود:« و لقدْ خلقْنا السّماواتِ و الْأرْض و ما بيْنهُما فِي سِتّةِ أيّامٍ و ما مسّنا مِنْ لُغُوبٍ [۱-۱۷](۵۰:۳۸) [۱]
يعنى ما آسمانها و زمين را با هر چه ميانشان هست به شش روز آفريديم و خستگى اى
به ما نرسيد».
اين دو حديث كه از پيمبر آورديم معلوم داشت كه آفتاب و ماه پس از بسيارى
مخلوق ديگر آفريده شده. حديث ابن عباس از پيمبر صلى الله عليه و سلم چنين
بود كه خداوند عز و جل آفتاب و ماه را به روز جمعه آفريد،بنابر اين زمين و آسمان
و ديگر مخلوقات آن به جز فرشتگان و انسان پيش از خلقت آفتاب و ماه آفريده
شده هنگامى كه شب و روز نبود.زيرا شب و روز نام ساعتهاى معلوم از سير
آفتاب و ماه در مراحل فلك است كه آسمان و چون زمين و مخلوقات آن بود و خورشيد و
ماهى نبود مسلم است كه اين همه بود و شب و روز نبود.ابو هريره نيز از پيمبر
([۱] سورهء ۵۰ آيهء ۳۸)


تاریخ طبری
12

(۱) مقرر كرد كه براى پرسش كنان [چهار روز]كامل است».
فرمود:«و آسمان را به روز پنجشنبه آفريد و به روز جمعه ستارگان و خورشيد
و ماه و فرشتگان را تا سه ساعت به روز مانده آفريد و در نخستين ساعت از اين سه
ساعت اجلها را آفريد كه كى زنده شود و كى بميرد و به ساعت دوم آفتها افكند بر هر
چه مردم از آن منتفع شوند و به ساعت سوم آدم را بيافريد و در بهشت مكان داد و
ابليس را به سجدهء وى فرمان دادو در آخر ساعت وى را از بهشت برون كرد.
آنگاه يهودان گفت:«اى محمد سپس چه شد؟»
فرمود:«آنگاه بر عرش مقام گرفت.»
گفتند:«اگر گفته بودى كه سپس استراحت فرمود درست بود.»
و پيغمبر سخت خشمگين شد و اين آيه نازل شد كه: و لقدْ خلقْنا السّماواتِ
و الْأرْض و ما بيْنهُما فِي سِتّةِ أيّامٍ و ما مسّنا مِنْ لُغُوبٍ.`فاصْبِرْ على ما يقُولُون [۱-۲۱](۵۰:۳۸-۳۹) [۱] يعنى ما
آسمانها و زمين را با هر چه ميانشان هست به شش روز آفريديم و خستگى اى به ما
نرسيد.بر آنچه مى گويند صبر كن.»
ابو هريره گويد:«پيمبر دست مرا گرفت و فرمود خداوند خاك را به روز
شنبه آفريد و درخت را به روز دوشنبه آفريد و بدى را روز سه شنبه آفريد و نور را
روز چهار شنبه آفريد و چهار پايان را به روز پنجشنبه در جهان پراكند و آدم را پسينگاه
روز جمعه آفريد و آخرين خلقت وى در آخرين ساعات جمعه ما بين عصر تا شب بود».ابن سلام و ابو هريره از پيمبر آورده اند كه فرمود:«مى دانم كه به روز يكشنبه به چه
ساعت خداى خلقت آسمانها و زمين را آغاز كرد و در چه ساعت جمعه به سر برد.
آخرين ساعت روز جمعه بود.
يهودان پيمبر را گفتند:«روز يكشنبه چيست؟»
فرمود: خدا زمين را در اين روز بيافريد و آن را فشرد».
([۱] سورهء:۵۰ آيات ۳۸ و ۳۹)&

  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 30056
صفحه از 365
پرینت  ارسال به