189
تاریخ طبری

(۱) همراه ابراهيم بودند.
بعضى ديگر گفته اند خدا جبرئيل عليه السلام را فرستاد تا محل خانه را بدو
بنمود و گفت كه كار چگونه بايد كرد.

ذكر كسانى كه گفته اند
خدا آرامش را بنزد او
فرستاد

از خالد بن عرعره روايت كرده اند كه مردى بر على بن ابى طالب ايستاد و گفت:
«آيا كعبه نخستين خانه اى بود كه در زمين بنياد شد؟»
گفت:«نه،نخستين خانه اى بود كه در بركت،مقام ابراهيم بنياد شد و هر كه وارد
آن شود مصون باشد و اگر خواهى بگويم كه چگونه بنيان شد،خدا عز و جل به-
ابراهيم وحى كرد كه در زمين خانه اى به نام من بساز و ابراهيم ندانست چه بايد
كرد و خداى تعالى آرامش را كه بادى سخت بود و دو سر داشت بفرستاد و سرها
به دنبال يك ديگر بود و برفت تا به مكه رسيد و در جاى كعبه حلقه زد چنانكه
مار حلقه زند و ابراهيم فرمان يافت كه هر جا آرامش جاى گرفت خانه را بنيان
كند.»
و ابراهيم خانه را بساخت و جاى يك سنگ بماند و پسر برفت كه چيزى
بيارد و ابراهيم گفت سنگى بيار و پسر به جستجوى سنگ رفت و بياورد و ديد
كه ابراهيم حجر الاسود را به جاى نهاده است و گفت:«پدر،اين سنگ را كى
آورد؟»
گفت:«آن كس كه به بناى تو حاجت ندارد،جبرئيل از آسمان آورد»و بنيان را
به سر بردند.
از على عليه السلام روايت كرده اند كه وقتى ابراهيم فرمان يافت خانه را بنيان


تاریخ طبری
188

(۱) كنند و فرشتگان به صورت مردان جوان بيامدند و مهمان ابراهيم شدند و ابراهيم
گراميشان داشت و گوسالهء بريان بياورد و با آنها بنشست و ساره به خدمت ايستاد و خداوند
جل ثناؤه در قرآن گويد:« و اِمْرأتُهُ قائِمةٌ[۱-۳](۱۱:۷۱) و هو جالس [۱].يعنى و زنش ايستاده بود و
او نشسته بود».و چون گوساله را نزديك نهاد گفت:«چرا نميخوريد؟»
گفتند:«اى ابراهيم ما غذاى رايگان نميخوريم.»
ابراهيم گفت:«اين غذا را نيز بهائى هست.»
گفتند:«بهاى آن چيست؟»
گفت:«اينكه در آغاز آن نام خدا گوييد و در انجام آن ستايش خدا كنيد.»
و جبريل به ميكائيل نگريست و گفت:«حقا سزاوار است كه خدايش خليل
خويش گيرد.»
و چون ابراهيم ديد كه دست به غذا نبردند بترسيد و از آنها بيمناك شد و چون
ساره بديد كه ابراهيم گراميشان داشت و او بخدمتشان ايستاده بود بخنديد و گفت:
«كار مهمانان ما عجيب است،حرمتشان داريم و خودمان خدمتشان كنيم اما غذاى
ما را نخورند.»

سخن از كار
بناى كعبه

چنانكه آورده اند پس از تولد اسماعيل و اسحاق خدا عز و جل به ابراهيم
فرمان داد كه خانه اى بسازد كه در آنجا پرستش و ياد خدا كنند و ابراهيم ندانست
كه بناى خانه را كجا كند كه در اين باب چيزى به او گفته نشده بود و به زحمت
افتاد.بعضى اهل علم گفته اند:خداى عز و جل«آرامش»را نزد او فرستاد كه محل
خانه را بنمايد و«آرامش»بر او بگذشت و هاجر و اسماعيل كه كودكى خردسال بود
([۱]۱۱:۷۴)

  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 29503
صفحه از 365
پرینت  ارسال به