199
تاریخ طبری

(۱) حج فراغت يافت با مردم اعلام حج كرد.»
ابو جعفر گويد:روايت هست كه جبرئيل به هنگام حج مناسك را به ابراهيم
ياد داد.

ذكر روايتى كه از پيمبر
در اين باب هست

عبد الله بن عمر از پيمبر صلى الله عليه و سلم روايت كرده كه جبرئيل به روز
ترويه پيش ابراهيم آمد و وى را به منى برد و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را
آنجا كرد و نماز صبح را در منى كرد.آنگاه وى را به عرفات برد و آنجا فرود آورد
و نماز ظهر و عصر را آنجا بكرد و نماز صبح را نيز بكرد و سوى منى رفت و
رمى جمره كرد و قربان كرد و موى بسترد و به سوى خانه رفت و طواف كرد.
گويد:و خداوند به پيمبر خود محمد صلى الله عليه و سلم وحى كرد كه با
اخلاص پيرو دين ابراهيم باش كه وى از مشركان نبود.

و خداى تعالى خليل
خود ابراهيم را به ذبح
پسر امتحان كرد

علماى سلف از امت پيمبر صلى الله عليه و سلم اختلاف كرده اند كه ابراهيم
مأمور ذبح كدام يك از دو فرزند شد،بعضى گفته اند اسحاق بود و بعضى ديگر
گفته اند اسماعيل بود.
و هر دو گفتار را از پيمبر صلى الله عليه و سلم روايت كرده اند كه اگر حديث
صحيح بود از آن نمى گذشتيم ولى دلالت قرآن بر صحت روايتى كه ذبيح اسحاق
بود از روايت ديگر روشنتر است.


تاریخ طبری
198

(۱) مردان و رحم زنان بود شنيد و هر كه در علم خدا بود كه تا به روز رستاخيز حج
كند گفت:«لبيك،اللهم لبيك».
و هم از مجاهد روايت كرده اند كه وقتى به ابراهيم گفته شد به مردم اعلام حج
كن گفت:«پروردگارا چه بگويم؟»ندا آمد كه بگو:«لبيك،اللهم لبيك.»و اين
نخستين لبيك بود كه گفته شد.
روايت هست كه عبد الله بن زبير از عبيد الله بن عمير ليثى پرسيد:«ابراهيم
چگونه به حج دعوت كرد؟»
گفت:«شنيده ام كه وقتى با اسماعيل پايه هاى خانه را بر آورد و آنچه را خدا
اراده فرموده بود انجام داد و وقت حج رسيد رو سوى يمن كرد و به سوى خدا
و حج خانهء وى دعوت كرد و پاسخ شنيد:لبيك اللهم لبيك.آنگاه رو سوى مشرق
كرد و به سوى خدا و حج خانهء وى دعوت كرد و پاسخ شنيد:لبيك اللهم لبيك،
آنگاه رو سوى مغرب كرد و به سوى خدا و حج خانهء دعوت كرد و جواب شنيد:
لبيك،اللهم لبيك،آنگاه رو به سوى شام كرد و به سوى خدا و حج خانهء وى دعوت
كرد و جواب شنيد:لبيك،اللهم لبيك.»
«آنگاه ابراهيم به روز ترويه با اسماعيل و مسلمانانى كه با وى بودند،برون
شد و در منى فرود آمد و با آنها نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا كرد و شب آنجا
بماندند و چون صبح در آمد با آنها نماز صبح كرد،سپس آنها را به سوى عرفه برد
و گفت:«اينجا بمانيد.»و چون خورشيد بگشت نماز ظهر و عصر را با هم بكرد،
سپس آنها را به محل توقف عرفه برد و آنها را بر بوته هاى اراك توقف داد و چون
خورشيد فرو رفت همراهان خود را سوى مزدلفه برد و نماز مغرب و عشا را با هم
كرد و شب را در آنجا به سر برد تا صبح شد و نماز صبح را نيز با كسان بكرد و
چون خورشيد بر آمد رمى جمره را به آنها ياد داد و قربانگاه منى را نيز نشان داد
و قربان كرد و موى سترد و از منى برفت كه بگويد چگونه طواف كنند و چون از

  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 30082
صفحه از 365
پرینت  ارسال به