201
تاریخ طبری

(۱) و شيطان به صورت مردى در آمد كه او را مى شناختند و بيامد و وقتى كه
ابراهيم اسحاق را مى برد كه قربان كند،پيش ساره آمد و گفت:«ابراهيم صبحگاه
اسحاق را كجا برد؟»
گفت:«دنبال كارى مى رفتند.»
شيطان گفت:«نه بخدا،او را براى اين نبرد.»
ساره گفت:«پس براى چه برد؟»
شيطان گفت:«وى را برد كه قربان كند.»
ساره گفت:«چنين نيست،وى پسر خود را قربان نميكند.»
شيطان گفت:«چرا،بخدا قسم چنين است.»
ساره گفت:«چرا او را قربان مى كند؟»
شيطان گفت:«پندارد كه خدايش فرمان داده است.»
ساره گفت:«بهتر است كه فرمان خداى را اطاعت كند.»
و شيطان از پيش ساره برفت و به اسحاق رسيد كه به دنبال پدر مى رفت و بدو
گفت:«صبح زود پدرت ترا كجا مى برد؟»
اسحاق گفت:«براى كارى مى رويم.»
شيطان گفت:«بخدا چنين نيست،و ترا مى برد كه قربان كند.»
اسحاق گفت:«پدرم مرا قربان نمى كند.»
شيطان گفت:«ميكند.»
اسحاق گفت:«براى چه.»
شيطان گفت:«پندارد كه خدايش فرمان داده است.»
اسحاق گفت:«اگر فرمان خداست بايد اطاعت كند.»
و شيطان او را رها كرد و سوى ابراهيم رفت و گفت:«صبح زود پسرت را
كجا مى برى؟»


تاریخ طبری
200

(۱) عباس بن عبد المطلب از پيمبر صلى الله عليه و سلم روايت كرده اند كه دربارهء
آيهء قرآن كه گويد:و ذبحى بزرگ به فداى او داديم [۱] فرمود:«اسحاق بود.»
اين خبر را از طريق ديگر مفصلتر آورده اند،اما به عباس منتسب است و از
پيمبر نياورده است.
و روايتى كه ذبيح اسماعيل بود از معاويه است كه صنابجى گويد پيش وى
بوديم و سخن رفت كه ذبيح اسماعيل بود يا اسحاق؟و معاويه گفت:«پيش پيمبر
بوديم و مردى بيامد و گفت:اى پيمبر،اى فرزند دو ذبيح از آنچه خدا غنيمت تو
كرده به من بده و پيمبر بخنديد.»
بدو گفتند:«اى پيمبر خداى،دو ذبيح كى بودند؟»
فرمود:«وقتى عبد المطلب مأمور شد زمزم را از نو حفر كند نذر كرد اگر خدا
كار وى را آسان كرد يكى از دو پسر خويش را قربان كند،و قرعه به نام عبد الله
در آمد و خالگان وى مانع ذبح او شدند و گفتند:صد شتر به فداى پسر خويش كن،
و ذبيح ديگر اسماعيل بود.»

و آنها كه گفته اند
ذبيح اسحاق بود

روايت هست كه كعب به ابو هريره گفت:«خواهى كه ترا از اسحاق پسر ابراهيم
پيمبر خبر دهم؟»
گفت:«آرى»
كعب گفت:«وقتى خدا عز و جل فرمان داد كه ابراهيم پسر خود اسحاق را
قربان كند،شيطان گفت:اگر در اين مورد خاندان ابراهيم را فريب ندهم هرگز كسى
از آنها را فريب دادن نتوانم.»
([۱] الصافات آيه ۱۰۷)

  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 29509
صفحه از 365
پرینت  ارسال به