215
تاریخ طبری

(۱) آورد و اطاعت وى را بر همه چيز مقدم داشت،وى را خليل خويش گرفت و امام
خلق كرد و به پيغمبرى فرستاد و پيغمبرى و كتاب و رسالت را در اعقاب وى قرار
داد و كتابهاى منزل و حكمتهاى رسا را خاص ايشان كرد و بزرگان و سروران و
سالاران از آنها بود و هر وقت سرورى برفتى سالارى به جاى او نشستى و شهرتشان
را در خلف محفوظ داشت كه همه اقوام به دوستيشان دلبسته اند و به ثنا و فضلشان
گويا،و اين حرمت دنياست كه خدايشان داده و حرمت آخرتشان بيشتر و بزرگتر از
آنست كه وصف آن توانند گفت.
اكنون به خبر دشمن خدا و دشمن ابراهيم كه رسالت وى را تكذيب كرد و
اندرز وى را نپذيرفت كه نادان بود و به حلم خدا مغرور،يعنى نمرود پسر كوش،
پسر كنعان،پسر حام،پسر نوح باز مى گرديم و با ذكر سر انجام وى در اين دنيا كه
به خداوند طغيان كرد و خداوند مهلتش داده بود و در كار عذابش شتاب نكرده
بود و اينكه مى خواست خليل خدا را كه او را به توحيد و برائت از بتان خوانده
بود بسوزاند و اينكه مهلت خداى كه چهار صد سال بود غرور و طغيان وى را بيفزود
و خدا عز و جل در اين دنيا عذابى به مدت مهلت بدو داد و ضعيفترين مخلوق خويش
پشه را بر او چيره كرد.

ذكر اخبار از جهالت نمرود
و عذابى كه خدا بدو كرد

از زيد بن اسلم روايت كرده اند كه اول جبار زمين نمرود بود و مردم از نزد
وى آذوقه بر مى گرفتند و ابراهيم با آذوقه گيران برفت و چون كسان بر او مى گذشتند،
مى پرسيد:«پروردگارتان كيست؟»و مى گفتند:«تو پروردگار مائى.»و چون ابراهيم
بر او بگذشت به پاسخ وى گفت:«پروردگار من آنست كه بميراند و زنده كند.»
نمرود گفت:«من نيز بميرانم و زنده كنم.»


تاریخ طبری
214

(۱) و ديگران گفته اند شش چيز بود:ستاره و ماه و خورشيد و آتش و هجرت و
ختنه كه ابراهيم بدان امتحان شد و صبور بود.
ابو رجا گويد:از حسن دربارهء كلماتى كه خدا عز و جل ابراهيم را بدان امتحان
فرمود پرسيدم و گفت:«وى را به ستاره امتحان فرمود و از او خشنود شد و به ماه كه
از او خشنود شد و به خورشيد كه از او خشنود شد و به آتش كه از او خشنود شد و به
هجرت كه از او خشنود شد و او را به ختنه نيز امتحان فرمود.
از حسن نيز روايت كرده اند كه خدا به هر چه ابراهيم را امتحان فرمود صبور
بود.به ستاره و خورشيد و ماه امتحان فرمود و او بدانست كه خدايش دايم و
لا يزال است و رو سوى او كرد و از شرك به دور ماند و به هجرت امتحان فرمود كه
از قوم و ديار خود دور شد و به سوى خدا هجرت كرد به شام پيوست و او را پيش
از هجرت به آتش امتحان فرمود و به ذبح پسر و ختنه امتحان فرمود و بر همه
صبور بود.
ابو هريره از پيغمبر صلى الله عليه و سلم روايت كرده كه ابراهيم در سن هشتاد
سالگى با تيشه ختنه كرد.
از ابو امامه روايت كرده اند كه پيغمبر صلى الله عليه و سلم در بارهء آيهء«و ابراهيم
كه وفا كرد»فرمود:«دانيد به چه وفا كرد؟»گفتند:«خدا و پيغمبر او بهتر دانند.»
فرمود:«هر روز چهار ركعت نماز كرد.»
انس از پدرش روايت كرده كه پيغمبر صلى الله عليه و سلم فرمود:«دانيد كه
چرا خدا عز و جل ابراهيم را خليل خويش ناميد براى آنكه هر صبح و شب گفتى:
« فسُبْحان اللّهِ حِين تُمْسُون و حِين تُصْبِحُون [۱-۷](۳۰:۱۷) [۱] يعنى هنگامى كه شب مى كنيد و هنگامى
كه صبح مى كنيد تنزيه خداى يكتا كنيد»
و چون خداوند ديد كه ابراهيم بر امتحانها صبر كرد و همهء فرايض را بجا
([۱]۳۰:۱۶)

  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 29497
صفحه از 365
پرینت  ارسال به