223
تاریخ طبری

(۱) توبه نيارند عذاب اليم خواهند داشت ولى تهديد لوط مؤثر نبود و اندرز وى
اصرارشان را بيفزود و از سر انكار،عذاب خدا را به شتاب خواستند و گفتند:«اگر
راست مى گوئى عذاب خدا را بيار.»
و چون كارشان به درازا كشيد و در گمراهى اصرار ورزيدند لوط از خدا
عز و جل يارى خواست و چون خدا اراده فرمود زبون و هلاكشان كند و پيمبر
خويش را يارى دهد جبرئيل عليه السلام و دو فرشتهء ديگر را بفرستاد.گويند دو
فرشتهء ديگر يكى ميكائيل و ديگرى اسرافيل بود.
چنانكه گفته اند فرشتگان پياده و به صورت مردان جوان بيامدند.
ذكر گويندهء
اين سخن
از ابن مسعود و جمعى از اصحاب آورده اند كه پيمبر صلى الله عليه و سلم
فرمود:«خدا عز و جل فرشتگان را فرستاد تا قوم لوط را هلاك كنند و آنها پياده و به
صورت مردان جوان بيامدند و مهمان ابراهيم شدند»چيزى از قصهء آنها را با
ابراهيم از پيش گفته ام.و چون ترس ابراهيم شدند»چيزى از قصهء آنها را با
ابراهيم از پيش گفته ام.و چون ترس ابراهيم برفت و بشارت شنيد و فرستادگان
گفتند كه خدايشان براى هلاك قوم لوط فرستاده است و با آنها مجادله كرد چنانكه
خدا عز و جل فرمود:«و چون ترس ابراهيم برفت و مژده بيامد،در كار قوم لوط با
ما مجادله كرد.»
و مجادله چنان بود كه در روايت سعيد هست كه وقتى جبرئيل و همراهان
بيامدند به ابراهيم گفتند:«ما اين دهكده ها را هلاك خواهيم كرد كه مردمش ستمگرانند»
و ابراهيم به آنها گفت:«آيا دهكده اى را كه چهار هزار مؤمن در آن هست هلاك
خواهيد كرد؟»
گفتند:«نه»


تاریخ طبری
222

(۱) گويد رهگذران را آزار مى كردند و مسافران را كتك مى زدند.
از ابن مسعود و جمعى از ياران پيغمبر صلى الله عليه و سلم روايت كرده اند
كه عمل نارواى انجمن اين بود كه مسافران را كتك مى زدند و اين ناروا بود.

ذكر آن كس كه گويد در
محافل باد در ميكردند

:
از عايشه روايت كرده اند كه دربارهء نارواى انجمن قوم گفته بود ضرطه بود.

ذكر آن كس كه گويد در محافل
با يك ديگر كار زشت مى كردند

:
از مجاهد روايت كرده اند كه دربارهء كار نارواى انجمن قوم گفت:«در محافل
خود با يك ديگر كار زشت مى كردند.»و هم از مجاهد روايت كرده اند كه گفت:«در
انجمن خود مرتكب فحشا مى شدند.»
عمرو بن دينار دربارهء گفتار خداى كه فرمود:
«هيچكس از جهانيان چنين نكرده»گويد:پيش از قوم لوط هرگز نرى با نرى
جفت نشده بود.»
ابو جعفر گويد:گفتار درست به نزد من اينست كه كار ناروايشان در انجمن
همان بود كه رهگذران را آزار مى كردند و كتك مى زدند.
در روايت ام هانى از پيمبر خدا صلى الله عليه و سلم هست كه فرمود:«رهگذران
را آزار و تمسخر مى كردند و كار ناروايشان همين بود.»
روايات از پيمبر بهمين مضمون مكرر هست.
لوط آنها را به پرستش خدا عز و جل و خود دارى از كارهاى ناروا از
راهزنى و فحشا و لواط دعوت مى كرد و مى گفت كه اگر بر رفتار خود مصر باشند و

  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 29541
صفحه از 365
پرینت  ارسال به