51
تاریخ طبری

(۱)

سخن در اينكه
ابليس ملك آسمان
دنيا و زمين داشت

ابن عباس گويد:ابليس از اشراف ملائكه بود و قبيله اى معتبر داشت و خازن
بهشت و سلطان آسمان دنيا و سلطان زمين بود.
و هم از ابن عباس روايت كرده اند كه قبيله اى از فرشتگان جن بودند و ابليس
از ايشان بود و ما بين آسمان و زمين قلمرو او بود.
از ابن مسعود نيز روايت كرده اند كه ابليس ملك آسمان دنيا داشت و از
قبيله اى از ملائكه بود كه جن نام داشتند و اين نام از آنجا يافته بودند كه خازنان بهشت
بودند و ابليس هم ملك داشت و هم خازن بود.
و هم از ابن عباس روايت كرده اند كه ابليس از فرشتگان بود و ميان آسمان و
زمين قلمرو او بود و عصيان كرد و خداوند وى را شيطانى رجيم كرد.

سخن در اينكه دشمن خدا سپاس
نعمت پروردگار نداشت و تكبر
كرد و دعوى خدايى داشت

از ابن جريح روايت كرده اند كه هيچيك از فرشتگان جز ابليس دعوى
خدايى نكرد.
از قتاده روايت كرده اند كه اين گفتار خدا عز و جل كه گويد:
« و منْ يقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فذلِك نجْزِيهِ جهنّم كذلِك نجْزِي الظّالِمِين [۱-۱۴](۲۱:۲۹) [۱]
يعنى هر كه از آنها گويد من خدائى به جز خدايم،براى اين،جهنم سزايش دهيم و
([۱] ۲۱:۲۹)


تاریخ طبری
50

(۱) تعيين كنند كه حاصل مسير خورشيد و ماه در افلاك است و چون خواهيم كه تاريخ
شاهان جبار و عصيانگر خدايا ملوك مطيع و زمان پيمبران و رسولان را بياريم،از
آنچه تاريخ و اوقات و ساعات را بدان شناسند يعنى خورشيد و ماه كه معرفت
ساعات شب و روز بدان وابسته است سخن آورديم. اكنون دربارهء نخستين كسى كه
خدايش ملك و نعمت داد و كفران نعمت كرد و خدايى او را منكر شد و گردنفرازى
كرد و خدا نعمت از او بگرفت و خوار و زبونش كرد سخن آريم و به دنبال آن از
كسانى كه پيرو او بودند و به عذاب خدا و زبونى و ذلت دچار شدند ياد كنيم و هم
از ملوك اطاعتگر خدا كه آثار پسنديده داشتند و از رسولان و پيمبران سخن آريم
ان شاء الله .

و سر آغاز و سالار
جباران ابليس
لعنة الله عليه بود

خداى عز و جل خلق او نيكو كرده بود و شرف و بزرگى داده بود و ملك
آسمان دنيا و زمين داشت و هم از خازنان بهشت بود،ولى با خداى تكبر كردو
دعوى خدايى آورد و زيردستان را به پرستش خويش خواند و خدا او را شيطانى
رجيم كرد و خلقتش را بگردانيد و نعمت بگرفت و از آسمانها براند و جاى وى و
ياران و پيروانش را آتش جهنم كرد.
اينك شمه اى از اخبار سلف را دربارهء كرامتها كه خدا عز و جل پيش از تكبر و
دعوى بيجا بدو داده بود بياريم و حوادث ايام سلطان و ملك او را تا به هنگام زوال
نعمت با سبب آن و ديگر امور وى به اختصار بگوييم ان شاء الله.

  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 36447
صفحه از 365
پرینت  ارسال به