53
تاریخ طبری

(۱) چون با جنيان عصيانگر و تباهكار پيكار كرد و تار و مارشان كرد خود بين و مغرور شد
و پنداشت كه به فضيلت از ديگران برتر است.
و گفتار دوم نيز از ابن عباس است كه وى شاه و مدبر آسمان دنيا بود و تدبير ميان
آسمان و زمين با وى بود و خازن بهشت بود و در كار عبادت سخت كوش بود و خود
بين شد و پنداشت از همه سر است و با خداى عز و جل گردنكشى كرد.
از ابن عباس و ابن مسعود روايت كرده اند كه چون خداى عز و جل از خلقت
فراغت يافت،بر عرش مقام گرفت و ابليس را ملك آسمان دنيا داد.وى جزو قبيله اى
از فرشتگان بود كه جن نام داشتند زيرا خازنان جنت بودند و ابليس هم ملك
داشت و هم خازن بود و تكبر در دلش افتاد و با خود گفت خدا اين ملك را به من داد كه
از ديگران برترم.
و نيز از حماد روايت كرده اند كه چون تكبر در دلش افتاد پنداشت كه از
فرشتگان برتر است و خداى عز و جل اين بدانست و فرشتگان را گفت كه من در
زمين خليفه اى پديد خواهم كرد.
و هم از ابن عباس روايت آورده اند كه ابليس پيش از آنكه عصيان كند عزازيل نام
داشت و ساكن زمين بود و در عبادت همى كوشيد و به دانش از همه بيش بود و به
همين سبب مغرور شد.
در روايت ديگر از ابن عباس آورده اند كه ابليس از فرشتگان بود و نامش
عزازيل بود و در زمين ساكن بود و فرشتگان ساكن زمين جن نام داشتند.
از سعيد بن مسيب روايت كرده اند كه ابليس سالار فرشتگان آسمان دنيا
بود.
گفتار سوم كه از ابن عباس آورده اند اينست كه ابليس باقيماندهء مخلوقى
ديگر بود كه خدا عز و جل آفريده بود و از فرمان خدا به در رفتند و اطاعت او
نكردند.


تاریخ طبری
52

(۱) ستمگران را چنين سزا مى دهيم»خاص ابليس دشمن خداست كه چون آن ناروا
بگفت خدايش ملعون و مطرود كرد و فرمود بدينسان سزاى او جهنم دهيم كه سزاى
ستمكاران را چنين مى دهيم.

سخن در حوادثى كه به
روزگار ملك ابليس بود
و علت هلاك وى

از حوادث روزگار ملك وى اين بود كه مطيع خدا بود.از ابن عباس
روايت كرده اند كه ابليس از قبيله اى از فرشتگان بود كه جن نام داشتند و خلقتشان
از آتش سموم بود و نام ابليس حارث بود و از خازنان بهشت بود و همه فرشتگان
به جز اين قبيله از نور بودند و جنيانى كه نامشان به قرآن هست از شعلهء آتش آفريده
شده اند و انسان را از گل آفريده اند و نخستين ساكنان زمين جن بودند كه تباهى
كردند و خون ريختند و همديگر را بكشتند و خداى،ابليس را با سپاهى از فرشتگان
بفرستاد كه با آنها پيكار كرد و همه را به جزاير دريا و اطراف كوهها راند و چون چنين
كرد مغرور شد و گفت كارى كردم كه كس نكرد،و خدا عز و جل اين را از قلب وى
بدانست و فرشتگانى كه با وى بودند ندانستند.
از ربيع بن انس روايت كرده اند كه خداوند فرشتگان را به روز چهارشنبه
آفريد و جن را به روز پنجشنبه آفريد و آدم را به روز جمعه آفريد و قومى از جن كافر
شدند و فرشتگان در زمين با آنها پيكار كردند و در زمين خونريزى و تباهى شد.

سخن در اينكه چرا دشمن
خدا هلاك شد و با خداى
عز و جل گردنفرازى كرد

صحابيان و تابعان در اين اختلاف كرده اند،يك گفتار از ابن عباس آورديم كه
&

  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 29518
صفحه از 365
پرینت  ارسال به