55
تاریخ طبری

(۱) فرمود:«و چون به فرشتگان گفتيم كه آدم را سجده كنيد،سجده كردند به جز ابليس
كه از جن بود[۱] و از فرمان پروردگار خويش برون شد»و تواند بود كه نا فرمانى
وى از اين رو بود كه از جن بود و تواند بود كه از شدت غرور و خود بينى بود كه
در عبادت همى كوشيد و علم بسيار داشت و ملك آسمان دنيا و زمين داشت و خازن
جنان بود و تواند بود كه جز اين باشد و اين را جز به خبر درست نشايد دانست و
چنين خبرى بدسترس ما نيست و دربارهء آن خلاف هست چنانكه گفتيم.
گويند كه سبب هلاك وى آن بود كه پيش از آدم،ساكنان زمين جن بودند
و خدا ابليس را قضاوت آنها داد و يك هزار سال ميانشان به حق قضاوت كرد و
«حكم»نام يافت.و اين نام را خدا عز و جل داد و بدو وحى كرد و مغرور شد و
بزرگى كرد و ميان جن خلاف و دشمنى افكند كه هزار سال در زمين پيكار كردند
و اسبانشان در خون فرو رفت و معنى گفتار خداى تبارك و تعالى كه فرمود:«مگر
از خلقت اول خسته شده ايم؟بل آنها در پوشش خلقت تازه اند»[۲] و گفتار فرشتگان
كه آيا كسى را در زمين قرار مى دهى كه تباهى كند و خون بريزد،همين است.پس
خدا عز و جل آتشى فرستاد و آنها را بسوخت و چون ابليس عذاب قوم خود را
بديد به آسمان بالا رفت و با فرشتگان بماند و در عبادت خدا بكوشيد تا وقتى
خداوند آدم را خلق كرد كار عصيانگرى او چنان شد كه شد.

و از جمله حوادث
ايام ملك وى خلقت
آدم ابو البشر بود

و چون خداوند اراده فرمود كه فرشتگان را از تكبر ابليس مطلع كند كه آنها
ندانسته بودند و خدا مى خواست كار وى را برملا كند كه وقت هلاك و زوال ملكش
([۱] ۱۸:۴۸)([۲] ۵۰:۱۴:۵۰)


تاریخ طبری
54

(۱) سخن دربارهء روايت
عبد الله بن عباس:
عكرمه از ابن عباس روايت كند كه خدا عز و جل مخلوقى بيافريد و فرمود:«آدم
را سجده كنيد،»گفتند:«نكنيم»و خداوند آتشى فرستاد و آنها را سوخت،آنگاه
مخلوقى ديگر آفريد و گفت:«من بشرى از گل خواهم آفريد و بايد آدم را سجده كنيد»
گويد:و نپذيرفتند و انكار كردند و خداى عز و جل آتشى فرستاد و آنها را بسوخت.
آنگاه اين گروه را آفريد و فرمود:«آيا سجدهء آدم نكنيد؟»گفتند:«چرا كنيم»اما ابليس
انكار ورزيد و سجدهء آدم نكرد.
بعضى ديگر گفته اند سبب هلاك ابليس لعين آن بود كه وى از باقيماندهء
جن بود كه در زمين خون ريختند و تباهى كردند و از اطاعت پروردگار بگرديدند
و فرشتگان به پيكارشان رفتند.
ذكر گويندهء
اين سخن
از شهر بن حوشب دربارهء اين گفتار خداى كه ابليس از جن بود روايت
كرده اند كه ابليس از آن دسته از جن بود كه فرشتگان تار و مارشان كردند و او
اسير فرشتگان شد كه به آسمانش بردند.
و هم از سعد بن مسعود روايت كرده اند كه گفت:فرشتگان با جن به پيكار
بودند و ابليس كه خرد سال بود اسير شد و با فرشتگان بود و عبادت مى كرد و چون
فرمان يافتند كه آدم را سجده كنند اطاعت كردند اما ابليس انكار ورزيد و معنى
گفتار خدا اينست كه فرمود:«ابليس از جن بود.»
درستتر از همه گفته ها به نزد من آنست كه پيرو گفتار خدا عز و جل باشيم كه

  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 29534
صفحه از 365
پرینت  ارسال به