71
تاریخ طبری

(۱) شتابان آفريده اند گفته بود:وى آدم بود،كه آخر روز پس از همه چيزهاى ديگر آفريده
شد و چون روح به چشم و زبان و سرش رسيد و هنوز به پائينش نرسيده بود گفت:«
پروردگارا پيش از غروب آفتاب خلقت مرا به سر برسان.»
ابن وهب دربارهء همين آيه گويد:آدم را در آخر روز آفريدند و خلقت وى
شتابان بود و عجول شد.
بعضى ها پنداشته اند كه دو ساعت و به قولى سه ساعت از روز جمعه رفته بود
كه خدا عز و جل آدم و حوا را در بهشت مقر داد و هفت ساعت از روز رفته بود كه
آنها را از بهشت برون كرد،پس مدت توقفشان در بهشت پنج ساعت و به قولى
سه ساعت بود.
بعضى نيز گفته اند كه نه يا ده ساعت از روز جمعه رفته بود كه آدم عليه السلام از
از بهشت برون شد.
ذكر گويندهء
اين سخن:
از ابو العاليه روايت كرده اند كه آدم را به ساعت نهم يا دهم روز جمعه پنجم
نيسان از بهشت برون كردند.اگر منظور گوينده اين باشد كه خداى تبارك و تعالى
آدم و حوا را دو ساعت گذشته از روز جمعه به روزهاى دنيا در بهشت مقر داد گفتار او
درست مى نمايد زيرا از گذشتگان خبر هست كه آدم در آخرين ساعت روز ششم ايام
خلقت كه هر روز آن هزار سال بود آفريده شد و پيداست كه ساعت آن روز هشتاد
و سه سال از سالهاى ماست و گفتيم كه وقتى گل آدم را بسرشتند چهل سال بماند تا
روح در او دميده شد و بى گفتگو اين چهل سال از سالهاى ما بود و از وقتى كه
روح در او دميدند تا هنگامى كه كارش به سر رسيد و در بهشت مقر گرفت و به زمين
فرود آمد سى و پنج سال از سالهاى ما بود.و اگر منظور اين باشد كه دو ساعت گذشته


تاریخ طبری
70

(۱) صفت هست:آدم به روز جمعه خلق شد،به روز جمعه به زمين فرمود آمد و به روز جمعه بمرد.
در اين روز ساعتى هست كه بنده هر چه از خدا بخواهد اگر گناه يا قطع رحم نباشد بدو
عطا شود.رستاخيز به روز جمعه باشد،فرشتهء مقرب و كوه و زمين و باد از روز جمعه ترسند.»
ابو لبابهء انصارى از پيمبر صلى الله عليه و سلم روايت كرده كه فرمود:«جمعه
سرور روزهاست و از روز فطر و قربان پيش خدا عزيزتر است و پنج صفت دارد.
و بقيه چون حديث سعد بن عباده است با اين اضافه كه فرشتهء مقرب و زمين و كوه
و دريا بيم دارند كه به روز جمعه رستاخيز شود.
از ابو هريره نيز روايت كرده اند كه پيمبر صلى الله عليه و سلم فرمود:«بهترين
روزى كه آفتاب در آيد جمعه باشد،آدم را روز جمعه آفريدند روز جمعه به بهشت
بردند و روز جمعه بيرون كردند.»
و هم ابو هريره گويد كه پيمبر صلى الله عليه و سلم فرمود:«هيچ روزى چون
جمعه نيست كه آدم به روز جمعه خلق شد و به روز جمعه از بهشت برون شد و به روز
جمعه به بهشت بازگشت.»۱۱۴)
و روايت به اين مضمون مكرر هست .الى ۱۱۶)

سخن در اينكه به روز جمعه
چه وقت آدم خلق شد و چه
وقت به زمين فرود آمد؟

عبد الله بن سلام دربارهء حديث پيمبر كه فرموده بود:به روز جمعه ساعتى
هست كه بنده هر چه از خدا خواهد مستجاب شود،گويد دانم كه چه ساعت است
آخرين ساعت روز است كه آدم در آن خلق شد و خدا عز و جل فرمود:«انسان شتابان
آفريده شد.»
از مجاهد نيز در همين باب آورده اند كه دربارهء گفتار خداى كه انسان را

  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 29510
صفحه از 365
پرینت  ارسال به