77
تاریخ طبری

(۱) جز به هند يافت نشود از آنجاست.
بعضى نيز گفته اند كه خداى از ميوه هاى بهشت به او داد و ميوه هاى ما از آن
ميوه هاست.
ذكر گويندهء
اين سخن:
از اشعرى روايت كرده اند كه گفت:«وقتى خداى تبارك و تعالى آدم را از
بهشت بيرون كرد از ميوه هاى بهشت بدو داد و صنعت همه چيز را بدو آموخت و اين
ميوه هاى شما از ميوه هاى بهشت است با اين تفاوت كه اين تغيير مى كند و آن تغيير
نميكند .

سخن در اينكه اصل بوى
خوش در هند از آنجاست
كه آدم بوى خوش خود را
به درختان آنجا داده است

.
از ابن عباس روايت كرده اند كه آدم عليه السلام بوى بهشت را با خود به زمين
آورد و درختان و دره ها بوى بهشت گرفت و همه چيزها پر از بوى خوش شد و
حجر الاسود را نيز آورد كه از برف سپيدتر بود و عصاى موسى را كه از مورد بود
و چون قامت موسى ده ذراع طول داشت،و كندر و سدر.پس از آن سندان و مطرقه و
كاز نيز براى او نازل شدو هنگامى كه آدم بر كوه فرود آمد ميله اى آهنين ديد كه بر كوه
روييده بود و گفت اين از اين است و درختان كهن و خشك را با مطرقه مى شكست.
سپس آتش بر آن افروخت كه ذوب شد و نخستين چيزى كه بساخت يك كارد بود كه
با آن كار مى كرد آنگاه تنورى بساخت و همان بود كه نوح به ميراث برد و همان بود كه
هنگام عذاب طوفان فوران كرد و هنگامى كه آدم فرود آمد سرش بر آسمان مى ساييد


تاریخ طبری
76

(۱) چون به زمين رسيد تاج بخشكيد و برگ آن بريخت و اقسام بوى خوش از آن
بروييد.
بعضى ها گفته اند اين از برگهاى بهشت بود كه به خود پوشيده بودند و چون
برگها كه پوشيده بودند بخشكيد از آن اقسام بوى خوش روييد و خدا بهتر داند.
بعضى ديگر گفته اند كه چون آدم بدانست كه خدا او را برون مى كند به هر درختى
گذشت شاخى از آن بر گرفت و چون به زمين رسيد اين شاخه ها را همراه داشت و برگ
آن بخشكيد و بريخت و اصل بوهاى خوش از آن بود.
ذكر گويندهء
اين سخن:
از ابن عباس روايت كرده اند كه وقتى آدم از بهشت بيرون مى شد به هر چه
گذشت چيزى بر گرفت،به فرشتگان گفته شد بگذاريد هر چه خواهد بر گيرد و به
هند فرود آمد و اين بوى خوش كه از هند آرند از چيزهاست كه آدم از بهشت
آورده بود .

سخن در اينكه وقتى آدم از
بهشت فرود آمد تاجى از
درخت بهشت به سر داشت

.
از ابو العاليه روايت كرده اند كه وقتى آدم از بهشت برون شد عصايى از
درخت بهشت به همراه داشت و تاجى از درخت بهشت به سر داشت و به هند فرود آمد و
همه بوى خوش هند از آنست.
و هم از ابن اسحاق روايت كرده اند كه وقتى آدم بر كوه هند فرود آمد چيزى
از برگ بهشت همراه داشت و آنرا در كوه بپراكند و اصل بوى خوش و ميوه ها كه

  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 29423
صفحه از 365
پرینت  ارسال به