99
تاریخ طبری

(۱) و اكنون همه فرزندان آدم عليه السلام نسب از شيث دارند كه نسل همه فرزندان
آدم به جز شيث انقراض يافته و فنا شده و كس از ايشان نمانده و همه فرزندان آدم از
نسل شيث عليه السلامند.
و پارسيان كه گفته اند كيومرث،آدم بود،گويند كيومرث پسرى به نام مشى
داشت و مشى با خواهرش ميشان تزويج كرد و سيامك پسر ميشا و سيامى دختر مشا
تولد يافتند و از سيامك پسر مشا پسر كيومرث،افرواك و ديس و براست و اجرب و
اوراش آمدند كه پسران سيامك بودند و افرى و دذى و برى و اوراشى كه دختران
سيامك بودند و مادر همه شان سيامى دختر مشى بود كه خواهر پدرشان بود و گويند
كه همه زمين هفت اقليم است و سرزمين بابل و خشكى و دريا كه مردم بدانجا
رسند يك اقليم است و مردمش فرزندان افرواك پسر سيامك و اعقاب آنهايند و شش
اقليم ديگر از خشكى و دريا كه بدان نتوان رسيد مردمش از نسل ديگر پسران و دختران
سيامكند.و فرواك پسر سيامك از افرى دختر سيامك،هوشنگ پيشداد پادشاه را
آورد كه جانشين كيومرث پدر بزرگ خويش شد و نخستين كسى بود كه ملك هفت
اقليم داشت و ان شاء الله به موقع اخبار وى را بگوييم.
بعضى ها پنداشته اند كه اين اوشهنگ پسر تنى آدم و زادهء حواست،ولى هشام
كلبى چنانكه از او روايت كرده اند گويد:«شنيده ام و خدا بهتر داند كه نخستين
پادشاهى كه ملك همه زمين داشت، اوشهنگ پسر عامر،پسر شالخ،پسر ارفحشد
پسر سام،پسر نوح بود.»
گويد:پارسيان پندارند و دعوى كنند كه وى دويست سال پس از وفات آدم
بود.و چنانكه شنيده ايم اين پادشاه دويست سال پس از وفات نوح عليه السلام
بود و پارسيان آن را دويست سال پس از آدم آورده اند و ندانسته اند كه پيش از نوح
بوده است.
و اين گفتار هشام كلبى موجه نيست زيرا اوشهنگ شاه در ميان دانايان انساب


تاریخ طبری
98

(۱) خون و گوشت خوك و حروف الفبا بود كه در بيست و يك ورقه بود.

سخن از ولادت
شيث از حوا

و چون يكصد و سى سال از عمر آدم گذشت و اين پنج سال پس از كشته
شدن هابيل به دست قابيل بود،حوا پسر او شيث را بزاد.اهل تورات گويند:
شيث تنها و بى توأم ولادت يافت و معنى شيث به نزد ايشان هبة الله است،يعنى به
جاى هابيل آمده بود.
از ابن عباس آورده اند كه حوا براى آدم شيث و خواهرش حزورا را بزاد و
او راهبة الله نام دادند كه از هابيل گرفته شده بود و هنگامى كه تولد يافت جبريل
به آدم گفت:«اين هبة الله است به جاى هابيل»كه به عربى شث است و به سريانى
شات و به عبرى شيث و آدم به او وصيت كرد و هنگامى كه شيث زاده شد آدم يكصد و
سى سال داشت.
از محمد بن اسحق روايت كرده اند كه وقتى مرگ آدم در رسيد،چنانكه گفته
اند و خدا بهتر داند،پسر خود شيث را بخواست و با او وصيت كرد و ساعات شب
و روز را با عبادت خلق در هر يك از ساعتها بدو آموخت كه در هر ساعت گروهى
از مردم بايد عبادت كنند و بدو گفت:«پسرم،در زمين طوفانى شود كه هفت سال
دراز باشد.»و وصيت خود بنوشت و شيث چنانكه گفته اند وصى آدم عليه السلام بود
و پس از در گذشت آدم،سرورى به شيث رسيد و خداى عز و جل چنانكه از پيمبر
صلى الله عليه و سلم روايت كرده اند پنجاه صحيفه بود فرستاد.
ابو ذر غفارى گويد:از پيمبر پرسيدم:«خداى عز و جل چند كتاب
فرستاد؟»
فرمود:«يكصد و چهار كتاب بود و پنجاه صحيفه سوى شيث فرستاد.»

  • نام منبع :
    تاریخ طبری
    موضوع :
    آسیا
تعداد بازدید : 30065
صفحه از 365
پرینت  ارسال به