5
نهج البلاغه (ترجمه دشتی‏)

مقدمات پژوهش

C ۱ MC}

مقدمهء ناشر

*تذكّر

غاين نسخهء نهج البلاغه كه به«نسخة المعجم المفهرس دشتى»نيز معروف است
از نظر شماره هاى خطبه ها و نامه ها و حكمت ها با نسخه هاى زير هماهنگ
است.
۱-شرح و ترجمهء نهج البلاغهء:آية اللّه محمّد تقى جعفرى قدّس سرّه
۲-شرح و ترجمهء نهج البلاغهء:ميرزا حبيب اللّه خوئى
۳-ترجمهء نهج البلاغهء قرن پنجم:به تصحيح حويزى
۴-ترجمهء نهج البلاغهء:دكتر اسد اللّه مبشّرى
۵-ترجمهء نهج البلاغهء:سپهر خراسانى
۶-ترجمهء نهج البلاغهء:امامى و آشتيانى(زير نظر آية اللّه مكارم
شيرازى)
۷-ترجمهء نهج البلاغهء:شريعت
۸-ترجمهء نهج البلاغهء:دكتر شهيدى
(حقّ چاپ براى ناشر محفوظ است.)


نهج البلاغه (ترجمه دشتی‏)
  • نام منبع :
    نهج البلاغه (ترجمه دشتی‏)
    موضوع :
    آثار حضرت (نهج البلاغه)
تعداد بازدید : 66682
صفحه از 960
پرینت  ارسال به