1
توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید

مشخصات کتاب

سرشناسه: بنی هاشمی خمینی،سید محمدحسن، ۱۳۳۶ -، گردآورنده

عنوان و نام پدیدآور: توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ گردآورنده بنی هاشمی خمینی، با همکاری اصولی...[و دیگران].

مشخصات نشر: قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۵.

مشخصات ظاهری: ۲ ج.

فروست: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی؛ ۹۶۷، ۹۶۸.

شابک: دوره: ۹۶۴-۴۷۰-۱۶۴-X ؛ دوره: ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۰-۱۶۴-۱ ؛ ج. ۱: ۹۶۴-۴۷۰-۶۳۰-۷ ؛ ۶۱۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ سیزدهم) ؛ ۱۰۰۰۰۰ ریال: ج. ۱، چاپ پانزدهم: ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۰-۶۳۰-۱ ؛ ۱۱۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ شانزدهم) ؛ ۱۵۰۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ هفدهم) ؛ ج. ۲: ۹۶۴-۴۷۰-۶۳۱-۵ ؛ ۶۵۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ دوازدهم) ؛ ۷۵۰۰۰ ریال: ج. ۲،چاپ سیزدهم: ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۰-۶۳۱-۸ ؛ ۱۰۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ چهاردهم) ؛ ۱۲۵۰۰۰ ریال(ج.۲، چاپ شانزدهم) ؛ ۲۲۰۰۰۰ ریال(ج.۲، چاپ بیستم)

یادداشت: ج. ۱ (چاپ سیزدهم: ۱۳۸۵).

یادداشت: ج. ۱ (چاپ پانزدهم: زمستان ۱۳۸۶).

یادداشت: ج.۱ (چاپ شانزدهم: پاییز ۱۳۸۷).

یادداشت: ج. ۱ (چاپ هفدهم: پاییز ۱۳۸۸).

یادداشت: ج. ۲ (چاپ دوازدهم: ۱۳۸۵).

یادداشت: ج. ۲ (چاپ سیزدهم: تابستان ۱۳۸۶).

یادداشت: ج. ۲ (چاپ چهاردهم: ۱۳۸۶).

یادداشت: ج.۲(چاپ شانزدهم: ۱۳۸۸).

یادداشت: ج.۲(چاپ بیستم: ۱۳۹۱).

یادداشت: کتابنامه.

موضوع: فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده: اصولی، احسان

شناسه افزوده: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی

رده بندی کنگره: BP۱۸۳/۹/ب۸ت۹۳ ۱۳۸۵

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۳۴۲۲

شماره کتابشناسی ملی: م ۸۵-۸۷۲۶


توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید
  • نام منبع :
    توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید
    موضوع :
    فقه جعفری (قرن 12 - 14)
تعداد بازدید : 46004
صفحه از 2009
پرینت  ارسال به