1
الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم

الصراط المستقیم المجلد ۲

اشارة

شماره کتابشناسی ملی: ع‌۹۷۶

سرشناسه: عاملی، علی‌بن محمدبن یونس

عنوان و نام پدیدآور: الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم[نسخه خطی]علی‌بن محمدبن یونس عاملی

وضعیت نشر: انتشارات کتابخانه حیدریه، نجف اشرف

وضعیت استنساخ: قرن نهم ه.ق

آغاز، انجام، انجامه: آغاز نسخه: بسمله و به نستعین، الله احمد حمدا لایضاهی علی وجوب وجوده...

انجام نسخه: و یخصه باریه بالالطاف

: معرفی کتاب: نوالدین علی‌بن محمدبن یونس عاملی مردی عالم و فاضل و شاعر بود درین کتاب او یکدوره مسائل مهم کلامی را بشرح زیر می‌آورد. مقدمه اول در نام کتبی که مورد استناد او واقع شده؛ مقدمه دوم: در ذکر نام کتبی که بانها دست نیافته ولی مطالبی از آنها در کتب دیگر دیده؛ مقدمه سوم: در ترتیب ابواب این کتاب: باب اول: در اثبات واجب و صفات او؛ باب دوم: در ابطال جبر؛ باب سوم: در اثبات نبی؛ باب چهارم: ر اثبات وصی؛ باب پنجم: در آنچه کهاز او کرامات صادر میشود؛ باب ششم: در مصدر کرامات؛ باب هفتم: در فضائل آن؛ باب هشتم: در آیات زیادی درین قسمت؛ باب نهم: در نصوص وارده در همین قسمت؛ باب دهم: در نصوص. و آن حاوی چهار قطب است: قطب اول: در قول نبی: قطب دوم: در عدد مصاحب با اسماآ: قطب سوم در نص هر واحدی برای کسی در بعد از اوست؛ قطب چهارم: در معجزات؛ باب یازدهم: در آنچه در خاتم ایشان می‌آید و در ائمه و رد بر فرق خارجه: باب دوازدهم: در طعنه کسانی که ظلم و عداوت کرده‌اند این گروه؛ باب سیزدهم: در مجادله برای نصرت دین: باب چهاردهم: در شبهات وارده؛ باب پانزدهم: در تخطئه هریک از ائمه اربعه؛ باب شانزدهم: در طعنه رواه احادیث سنی؛ باب هفدهم: در رد اعتراضات

مشخصات ظاهری: ۳۶۵ برگ، ۱۹ سطر کامل، اندازه سطور ۱۸۰x۱۰۰

یادداشت مشخصات ظاهری: نوع کاغذ: فرنگی، فستقی

خط: نسخ

تزئینات جلد: تیماج مشکی، مقوائی، اندرون میشن سرخ، ۱۶۵ x ۲۶۰

تزئینات متن: ساده، پاره‌ای از عبارات با مرکب قرمز نوشته شده، روی بعضی از عبارات با مرکب قرمز خطکشی شود

دسترسی و محل الکترونیکی: http://dl.nlai.ir/UI/F۳۳C۷۲۷C-۸۱۷۹-۴۷۱۲-۹۸AB-۳۸۱۲۴C۷AC۵۹۰/Catalogue.aspx

الجزء الثانی‌

تتمة الباب التاسع فیما جاء فی النص علیه من رسول الله ص

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم ومنها ماذکره مسلم والبخاری وغیرهما من قول النبی ص فی خیبر لمافر الشیخان برایته

لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله کرار غیرفرار لایرجع حتی یفتح الله علی یدیه فدعا بعلی فجی‌ء به أرمد فبصق فی عینیه فبرأتا وأعطاه الرایة فمضی و کان الفتح

-روایت-۱-۲-روایت-۳-۱۹۶

. و قدعرض النبی ص بالهاربین بقوله غیرفرار وصرح بمدحه فی قوله کرار و فی محبة الله ورسوله التی هی عبارة عن کثرة الثواب المستلزمة للأفضلیة المقتضیة للإمامة وثبوت الإمامة ومحبة الله و إن کانت لکل طائع إلاأنها تتفاوت فزاد الله علیا من فواضله بقطع شواغله وتطهیر باطنه عن تعلقه بکدورات الدنیا ورفع الحجاب عن أحوال الأخری.قالوا محبة الله دلیل فیها علی نفی غیره من محبته لأنه دلیل خطاب قلنا لم یثبت تخصیصه بمجرد القول بل بحال غضبه ع علیهما. و قدروی فرهما وثباته الحافظ فی حلیة الأولیاء عن سلمة بن الأکوع و ابن حنبل فی مسنده عن عبد الله بن الزبیر و فی موضع آخر عن بریدة و فی موضع ثالث عن رجال شتی والبخاری فی الجزء الثالث من صحیحه و فی الکراس الرابع من الجزء الخامس ورواه مسلم فی الکراس الأخیر من الجزء الرابع والترمذی فی الجزء الثالث و فی الجمع بین الصحیحین للحمیدی والثعلبی فی تفسیره و ابن


الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم
  • نام منبع :
    الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم
    موضوع :
    امامیه اثناعشریه (قرن 7 – 10)
تعداد بازدید : 13234
صفحه از 302
پرینت  ارسال به