1
الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم

الصراط المستقیم المجلد ۱

اشارة

شماره کتابشناسی ملی: ع‌۹۷۶

سرشناسه: عاملی، علی‌بن محمدبن یونس

عنوان و نام پدیدآور: الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم[نسخه خطی]علی‌بن محمدبن یونس عاملی

وضعیت نشر: انتشارات کتابخانه حیدریه، نجف اشرف

وضعیت استنساخ: قرن نهم ه.ق

آغاز، انجام، انجامه: آغاز نسخه: بسمله و به نستعین، الله احمد حمدا لایضاهی علی وجوب وجوده...

انجام نسخه: و یخصه باریه بالالطاف

: معرفی کتاب: نوالدین علی‌بن محمدبن یونس عاملی مردی عالم و فاضل و شاعر بود درین کتاب او یکدوره مسائل مهم کلامی را بشرح زیر می‌آورد. مقدمه اول در نام کتبی که مورد استناد او واقع شده؛ مقدمه دوم: در ذکر نام کتبی که بانها دست نیافته ولی مطالبی از آنها در کتب دیگر دیده؛ مقدمه سوم: در ترتیب ابواب این کتاب: باب اول: در اثبات واجب و صفات او؛ باب دوم: در ابطال جبر؛ باب سوم: در اثبات نبی؛ باب چهارم: ر اثبات وصی؛ باب پنجم: در آنچه کهاز او کرامات صادر میشود؛ باب ششم: در مصدر کرامات؛ باب هفتم: در فضائل آن؛ باب هشتم: در آیات زیادی درین قسمت؛ باب نهم: در نصوص وارده در همین قسمت؛ باب دهم: در نصوص. و آن حاوی چهار قطب است: قطب اول: در قول نبی: قطب دوم: در عدد مصاحب با اسماآ: قطب سوم در نص هر واحدی برای کسی در بعد از اوست؛ قطب چهارم: در معجزات؛ باب یازدهم: در آنچه در خاتم ایشان می‌آید و در ائمه و رد بر فرق خارجه: باب دوازدهم: در طعنه کسانی که ظلم و عداوت کرده‌اند این گروه؛ باب سیزدهم: در مجادله برای نصرت دین: باب چهاردهم: در شبهات وارده؛ باب پانزدهم: در تخطئه هریک از ائمه اربعه؛ باب شانزدهم: در طعنه رواه احادیث سنی؛ باب هفدهم: در رد اعتراضات

مشخصات ظاهری: ۳۶۵ برگ، ۱۹ سطر کامل، اندازه سطور ۱۸۰x۱۰۰

یادداشت مشخصات ظاهری: نوع کاغذ: فرنگی، فستقی

خط: نسخ

تزئینات جلد: تیماج مشکی، مقوائی، اندرون میشن سرخ، ۱۶۵ x ۲۶۰

تزئینات متن: ساده، پاره‌ای از عبارات با مرکب قرمز نوشته شده، روی بعضی از عبارات با مرکب قرمز خطکشی شود

دسترسی و محل الکترونیکی: http://dl.nlai.ir/UI/F۳۳C۷۲۷C-۸۱۷۹-۴۷۱۲-۹۸AB-۳۸۱۲۴C۷AC۵۹۰/Catalogue.aspx

الجزء الأول

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم الله أحمدحمدا لایضاهی علی وجوب وجوده وإیاه أشکر شکرا لایتناهی علی إفاضة خیره وجوده ألذی من أتمه الاغتراف من مناهل عدله و من أهمه الاعتراف بصدق رسله و من أجمله الإیمان بخلافه أوصیائه و من أکمله عرفان مااختصهم به من صفات أنبیائه و من أعمه اعتقاد ماأنزل فیهم من الآیات المحکمات و من أشمه نصوص نبیه علیهم فی الروایات المشهورات والإغراق فیما جاء من الله ورسوله فی قیام خاتمهم والإشراق بما أظهر الأیام من فضائح ظالمهم والمجادلة لنصرة دینهم ألذی هوالحق الیقین والمحاولة لرد شبهات المنافقین والتسرع إلی تخطئة أئمة الضلال والتشرع فی تصحیح شرائع خیر الآل فله الفضل الأشمل بما خلصنا من العلائق الدنیئة الجسمانیة و منه الطول الأکمل بما نجانا من العوائق الردیئة الظلمانیة وبما أرسل علی أرواحنا من شوارق أنواره وبما أسجل علی نفوسنا من بوارق آثاره إنه الکریم المفضال ذو العز والجلال. أما بعد فلما کان کمال الإیمان بمعرفة أئمة الأزمان بمنطوق شریف القرآن وجب صرف الهمة إلیها فی کل أوان لوجوب الاستمرار علی الإیمان فی کل آن و قدصنف علماؤنا رضوان الله علیهم فی ذلک کتبا مقررة وألف فضلاؤنا فی الرد علی مخالفیهم أقوالا محررة وأجالوا فی الحقائق والدقائق خواطرهم وأحالوا عن العلائق والعوائق نواظرهم ونصبوا فی ذلک رایات المعقول والمسموع وأوضحوا


الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم
  • نام منبع :
    الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم
    موضوع :
    امامیه اثناعشریه (قرن 7 – 10)
تعداد بازدید : 6108
صفحه از 329
پرینت  ارسال به