1
شگفتی‌های آفرینش از زبان امام صادق(ع): توحید مفضل

شگفتیهای آفرینش: از زبان امام صادق(ع) [توحید مفضل]

مشخصات کتاب

سرشناسه: مفضل بن عمر، قرن، ۲ق،.

عنوان قراردادی: توحید‌مفضل.فارسی

عنوان و نام پدیدآور: شگفتیهای آفرینش: از زبان امام صادق(ع)، یا، توحید مفضل/ ترجمه و نگارش نجفعلی میرزایی.

مشخصات نشر: قم: هجرت، ۱۳۷۳.

مشخصات ظاهری: ۱۷۱ص.

شابک: ۲۲۰۰ریال ؛ ۲۷۵۰ ریال(چاپ دوم) ؛ ۴۵۰۰ ریال(چاپ ششم) ؛ ۴۸۰۰ ریال(چاپ نهم) ؛ ۹۰۰۰ریال (چاپ سیزدهم) ؛ ۱۱۰۰۰ریال (چاپ چهاردهم) ؛ ۱۴۰۰۰ ریال(چاپ پانزدهم) ؛ ۱۷۰۰۰ ریال: چاپ شانزدهم: ۹۶۴-۵۸۷۵-۰۸-۰ ؛ ۲۲۰۰۰ ریال(چاپ هفدهم) ؛ ۲۶۰۰۰ ریال(چاپ هجدهم)

یادداشت: "مطالب این کتاب را حضرت امام صادق(ع) بر مفضل املا نموده" است.

یادداشت: این کتاب در سالهای مختلف توسط مترجمان و ناشران متفاوت منتشر شده است.

یادداشت: چاپ دوم: ۱۳۷۴.

یادداشت: چاپ ششم: ۱۳۷۸.

یادداشت: چاپ نهم: ۱۳۸۱.

یادداشت: چاپ سیزدهم: پاییز ۱۳۸۴.

یادداشت: چاپ چهاردهم: بهار ۱۳۸۵.

یادداشت: چاپ پانزدهم: ۱۳۸۵.

یادداشت: چاپ شانزدهم: ۱۳۸۶.

یادداشت: چاپ هفدهم: ۱۳۸۷.

یادداشت: چاپ هجدهم: ۱۳۸۸.

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.

عنوان دیگر: توحید مفضل.

موضوع: خدا -- اثبات

موضوع: الهیات

موضوع: آفرینش

شناسه افزوده: جعفربن محمد (ع)، امام ششم، ۸۳ - ۱۴۸ق.

شناسه افزوده: میرزایی، نجفعلی، ۱۳۴۲ -، مترجم

رده بندی کنگره: BP۲۱۷/۲/م‌۷ت‌۹۰۴۱ ۱۳۷۳

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۴۲

شماره کتابشناسی ملی: م‌۷۳-۲۹۷۸

فهرست اجمالی‌

بسم اللّه الرحمن الرحیم

شگفتیهای آفرینش (ترجمه توحید مفضل)،


شگفتی‌های آفرینش از زبان امام صادق(ع): توحید مفضل
  • نام منبع :
    شگفتی‌های آفرینش از زبان امام صادق(ع): توحید مفضل
    موضوع :
    اثبات واجب ، توحید ، تجسیم. تشبیه ، حلول و اتحاد ، معرفت باری
تعداد بازدید : 39073
صفحه از 166
پرینت  ارسال به