1
ترجمه و شرح فارسی الموجز فی اصول الفقه

ترجمه و شرح فارسی الموجز فی اصول‌الفقه

مشخصات کتاب

سرشناسه: عدالت، علی مترجم و شارح.

عنوان قراردادی: الموجز فی اصو‌ل‌الفقه. شرح

عنوان و نام پدیدآور: ترجمه و شرح فارسی الموجز فی اصول‌الفقه/تالیف جعفر سبحانی ؛ ترجمه و شرح علی عدالت.

مشخصات نشر: قم: نصایح، ۱۳۸۵

مشخصات ظاهری: ج.

شابک: ۲۸۰۰۰ریال: ج.۱: ۹۶۴۵۳۲۰۲۲۴

یادداشت: کتاب حاضر شرحی است بر کتاب"الموجز فی اصو‌ل‌الفقه " جعفر سبحانی تبریزی

موضوع: سبحانی‌تبریزی، جعفر، ۱۳۰۸-.الموجز فی اصول‌الفقه-- نقد و تفسیر.

موضوع: اصول فقه-- شیعه.

شناسه افزوده: سبحانی‌تبریزی، جعفر، ۱۳۰۸-.الموجز فی اصول‌الفقه.شرح

رده بندی کنگره: BP۱۵۹/۸/س۲م۸۰۴۲۲۶۶ ۱۳۸۵

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۳۱۲

شماره کتابشناسی ملی: م۸۵-۲۱۳۷۱


ترجمه و شرح فارسی الموجز فی اصول الفقه
  • نام منبع :
    ترجمه و شرح فارسی الموجز فی اصول الفقه
    موضوع :
    جعفری (قرن 13 - 14)
تعداد بازدید : 103608
صفحه از 440
پرینت  ارسال به