1
الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم

الصراط المستقیم المجلد ۳

اشارة

شماره کتابشناسی ملی: ع‌۹۷۶

سرشناسه: عاملی، علی‌بن محمدبن یونس

عنوان و نام پدیدآور: الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم[نسخه خطی]علی‌بن محمدبن یونس عاملی

وضعیت نشر: انتشارات کتابخانه حیدریه، نجف اشرف

وضعیت استنساخ: قرن نهم ه.ق

آغاز، انجام، انجامه: آغاز نسخه: بسمله و به نستعین، الله احمد حمدا لایضاهی علی وجوب وجوده...

انجام نسخه: و یخصه باریه بالالطاف

: معرفی کتاب: نوالدین علی‌بن محمدبن یونس عاملی مردی عالم و فاضل و شاعر بود درین کتاب او یکدوره مسائل مهم کلامی را بشرح زیر می‌آورد. مقدمه اول در نام کتبی که مورد استناد او واقع شده؛ مقدمه دوم: در ذکر نام کتبی که بانها دست نیافته ولی مطالبی از آنها در کتب دیگر دیده؛ مقدمه سوم: در ترتیب ابواب این کتاب: باب اول: در اثبات واجب و صفات او؛ باب دوم: در ابطال جبر؛ باب سوم: در اثبات نبی؛ باب چهارم: ر اثبات وصی؛ باب پنجم: در آنچه کهاز او کرامات صادر میشود؛ باب ششم: در مصدر کرامات؛ باب هفتم: در فضائل آن؛ باب هشتم: در آیات زیادی درین قسمت؛ باب نهم: در نصوص وارده در همین قسمت؛ باب دهم: در نصوص. و آن حاوی چهار قطب است: قطب اول: در قول نبی: قطب دوم: در عدد مصاحب با اسماآ: قطب سوم در نص هر واحدی برای کسی در بعد از اوست؛ قطب چهارم: در معجزات؛ باب یازدهم: در آنچه در خاتم ایشان می‌آید و در ائمه و رد بر فرق خارجه: باب دوازدهم: در طعنه کسانی که ظلم و عداوت کرده‌اند این گروه؛ باب سیزدهم: در مجادله برای نصرت دین: باب چهاردهم: در شبهات وارده؛ باب پانزدهم: در تخطئه هریک از ائمه اربعه؛ باب شانزدهم: در طعنه رواه احادیث سنی؛ باب هفدهم: در رد اعتراضات

مشخصات ظاهری: ۳۶۵ برگ، ۱۹ سطر کامل، اندازه سطور ۱۸۰x۱۰۰

یادداشت مشخصات ظاهری: نوع کاغذ: فرنگی، فستقی

خط: نسخ

تزئینات جلد: تیماج مشکی، مقوائی، اندرون میشن سرخ، ۱۶۵ x ۲۶۰

تزئینات متن: ساده، پاره‌ای از عبارات با مرکب قرمز نوشته شده، روی بعضی از عبارات با مرکب قرمز خطکشی شود

دسترسی و محل الکترونیکی: http://dl.nlai.ir/UI/F۳۳C۷۲۷C-۸۱۷۹-۴۷۱۲-۹۸AB-۳۸۱۲۴C۷AC۵۹۰/Catalogue.aspx

الجزء الثالث

تتمة الباب الثانی عشر فی الطعن فیمن تقدمه بظلمه وعدوانه

النوع الثانی فی عمر

اشاره

و هوأمور منها أن النبی ص طلب دواة وکتفا لیکتب لهم کتابا لایختلفون بعده وأراد النص علی علی ع وتوکید ما قال فی حقه یوم الغدیر وغیره فلما أحس عمر بذلک منعه و قال إنه یهجر هذه روایتهم فیه.قالوا إنما أراد أن یکتب بخلافة أبی بکر إذ أسر الحدیث المضمون فی


الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم
  • نام منبع :
    الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم
    موضوع :
    امامیه اثناعشریه (قرن 7 – 10)
تعداد بازدید : 8897
صفحه از 282
پرینت  ارسال به