1
تفسیر مجمع البیان (ترجمه)

ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن جلد ۱۳

مشخصات كتاب

سرشناسه: بيستوني، محمد، ۱۳۳۷ -

عنوان و نام پديدآور: تفسير مجمع‌البيان جوان (برگرفته از تفسير مجمع‌البيان طبرسي «ره») / تاليف محمد بيستوني.

مشخصات نشر: قم: بيان جوان؛ مشهد: آستان قدس رضوي، شركت به‌نشر، ۱۳۹۰.

شابك: دوره ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۸-۰۵۸-۹: ؛ ج.۱‌۹۷۸-۶۰۰-۲۲۸-۰۵۷-۲: ؛ ج.۲‌۹۷۸-۶۰۰-۲۲۸-۰۵۹-۶: ؛ ج.۳: ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۸-۰۶۲-۶ ؛ ج.۴:۹۷۸-۶۰۰-۲۲۸-۶۱۰-۹ ؛ ج.۵‌۹۷۸-۶۰۰-۲۲۸-۰۶۰-۲: ؛ ج.۶: ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۸-۰۶۳-۳ ؛ ج.۷: ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۸-۰۶۴-۰ ؛ ج.۸‌۹۷۸-۶۰۰-۲۲۸-۰۸۷-۹: ؛ ج.۹: ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۸-۰۶۶-۴ ؛ ج.۱۰‌۹۷۸-۶۰۰-۲۲۸-۰۸۸-۶:

وضعيت فهرست نويسي: فيپا

يادداشت: نويسنده براي تهيه اين كتاب از ترجمه علي كرمي بر كتاب مجمع‌البيان استفاده كرده است.

يادداشت: چاپ قبلي: فراهاني، ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲(۳۰ج.).

يادداشت: ج. ۲ - ۱۰ (چاپ اول: ۱۳۹۰) (فيپا).

مندرجات: ج. ۱. شامل جزءهاي ۱ و ۲ و ۳.- ج. ۲. شامل جزءهاي ۴ و ۵ و ۶.- ج.۳. شامل جزءهاي ۷و ۸ و ۹.- ج.۴. شامل جزء‌هاي ۱۱،۱۰ و ۱۲.- ج. ۵. شامل جزءهاي ۱۳ و ۱۴ و ۱۵.-ج. ۶. شامل جزءهاي ۱۶ و ۱۷ و ۱۸.-ج.۷. شامل جزء‌هاي ۱۹ و ۲۰ و ۲۱.-ج.۸. شامل جزءهاي ۲۲ و ۲۳ و ۲۴.-ج.۹. شامل جزء‌هاي ۲۵ و ۲۶ و ۲۷.-ج.۱۰. شامل جزء‌هاي ۲۸و ۲۹ و ۳۰

موضوع: تفاسير شيعه -- قرن ۱۴

شناسه افزوده: كرمي، عليرضا، ۱۳۴۰ -، مترجم

شناسه افزوده: طبرسي، فضل بن‌حسن، ۴۶۸؟ - ۵۴۸ق.. مجمع البيان في تفسير القرآن.

شناسه افزوده: شركت به‌نشر(انتشارات آستان قدس رضوي)

رده بندي كنگره: BP۹۸/ب‌۹۵ت‌۷۶ ۱۳۹۰

رده بندي ديويي: ۲۹۷/۱۷۹

جلد سيزدهم‌

سوره رعد …


تفسیر مجمع البیان (ترجمه)
  • نام منبع :
    تفسیر مجمع البیان (ترجمه)
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 12323
صفحه از 925
پرینت  ارسال به