165
روضة الکافی (ترجمه)

آن را خواهی پذیرفت. پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم این سخن را سه بار تکرار کرد و هر بار آن مرد پاسخ آری داد. پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به او فرمود: من به تو سفارش می‌کنم که هر گاه آهنگ کاری کردی در سرانجام آن بیندیش، اگر درست بود انجام بده و اگر درست نبود از آن دست بکش.

سفارش پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم بر رحم کردن بر سه کس‌

[۱۳۱] پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: به عزیزی که خوار شده و توانگری که تهیدست گشته و عالمی که در زمان نادانان تباه شد رحم گیرید.

چند توصیه اخلاقی از امام صادق علیه السّلام‌

[۱۳۲] مسعدة بن صدقه می‌گوید که: از امام صادق شنیدم روزی به یارانش فرمود:

هر که دوستانه به شما روی کرد با بیان عیبهای او مخدوشش نکنید، و آن بدی را که او بدان تن می‌دهد به آگاهیش نرسانید که این نه از اخلاق رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم است و نه از اخلاق جانشینان او.

راوی می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: همانا بهترین ارث پدران برای پسران ادب است نه مال، زیرا مال از میان می‌رود و ادب می‌ماند. مسعده می‌گوید: منظور ایشان از ادب، علم است.

راوی می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: اگر دو روز هم از عمرت باقی مانده باشد یکی از آن دو روز را به ادب آموزی بپرداز تا از آن برای روز مرگت یاری ستانی. عرض شد:

چگونه یاری ستانم؟ فرمود: آنچه به جا می‌گذاری خوب می‌پروری و استوارش می‌کنی.

راوی می‌گوید: امام صادق علیه السّلام این نامه را به مردی نوشت: به نام خداوند بخشنده مهربان، اما بعد، همانا شخص منافق رغبتی در آنچه موجب سعادت مؤمنان می‌شود ندارد، و انسان سعادتمند پند پرهیزگاری می‌گیرد اگر چه این پند را به شخص دیگری دهند.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
164

رام زمین شد. سپس فرمود: زمین بر خود بالید و گفت: چه چیز بر من چیره گردد؟

خداوند کوهها را آفرید و همچون میخهایی بر زمین کوبید تا تزلزل نیابد و هر چه بر خود دارد نلرزاند، و بدینسان زمین آرام شد و پابرجا گردید سپس کوهها بر زمین بالیدند و گردن فرازیدند و گفتند: چه چیز بر ما چیره تواند شد؟ و خداوند آهن را آفرید تا آنها را برید و کوهها در جای خود آرام گرفتند. سپس آهن بر کوهها بالید و گفت: چه چیز بر من چیرگی تواند؟ و خداوند آتش را آفرید که آهن را آب کرد و آهن خوار گشت، سپس آتش شعله برکشید و فریاد کرد و بر خود بالید و گفت: چه چیز بر من چیرگی تواند یافت؟

و خداوند آب را بیافرید که آن را خاموش کرد، و بدینسان آتش نیز خوار شد. سپس آب بر خود بالید و جوشید و گفت: چه چیز بر من چیرگی یابد؟ و خداوند باد را آفرید که امواج آن را به حرکت درآورد و آنچه را در ژرفای آن بود بیرون ریخت و آن را از بستر خود بازداشت، و بدینسان آب نیز خوار شد. سپس باد بر خود بالید و طوفان به راه انداخت و دامن کشید و گفت: چه چیز بر من چیرگی تواند؟ و خداوند انسان را آفرید که ساختن آغازید و چاره اندیشید و آن را برگرفت که از باد و جز آن خود را نهان می‌داشت، و بدین ترتیب باد هم خوار شد. و سپس انسان سر به شورش برداشت و گفت: چه چیز قدرتی بیش از من دارد؟ و خداوند مرگ را برای او آفرید و انسان نیز به خواری کشیده شد، و مرگ نیز بالیدن آغازید و خداوند به او فرمود: بر خود مبال که من تو را میان دو گروه بهشتی و دوزخی سر خواهم برید و دیگر هرگز تا امیدواری یا بیمناکی زنده است تو را زنده نخواهم کرد، و نیز فرمود: بردباری بر خشم چیرگی یابد و مهرورزی بر تندخویی و صدقه بر گناه. سپس امام صادق علیه السّلام فرمود: چه بسیارند پدیده‌هایی که بر دیگری چیرگی دارند!

سفارش پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم در عاقبت اندیشی‌

[۱۳۰] مسعدة بن صدقه می‌گوید که: امام صادق علیه السّلام فرمود: مردی نزد پیامبر آمد و عرض کرد: یا رسول اللَّه! به من سفارش کن. پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به او فرمود: اگر سفارشت کنم

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13554
صفحه از 420
پرینت  ارسال به